Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

Demokratiaindikaattorit 2015

Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa. Tilastokatsausmainen raportti painottuu vuosien 2003–2015 kansallisten eduskuntavaalitutkimusten aineistoista kerättyihin pitkittäistietoihin. Sen ovat kirjoittaneet Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jussi Westinen. Julkaisu ja lisätietoja on saatavilla Vaalitutkimusportaalin etusivulla

3.12.2015

Etusivu

Demokratiaindikaattorit 2015

Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti julkaistiin oikeusministeriössä 3.12.2015. Runsaasti vaaleja ja demokratiaa koskevia pitkittäistietoja sisältävän raportin ovat kirjoittaneet Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jussi Westinen.

Borg, Sami & Elina Kestilä-Kekkonen & Jussi Westinen (2015): Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Teos kokoaa trenditietoja lähinnä vuosien 2003, 2007, 2011 ja 2015 vaalitutkimusaineistoista ja rekisteritietoihin perustuvia pitkittäishavaintoja eduskuntavaaleista. Lisäksi raportti tarjoaa joitakin ennakkotietoja vuosina 2015–2016 toteutettavasta kansallisesta vaalitutkimuksesta. Raportti on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa ja se on avoimesti saatavilla ministeriön sivustolla. Keskeisiä havaintoja on koottu myös julkistamistilaisuudessa esitettyihin koosteisiin.

Lisätiedot:
Sami Borg (FSD), sami.borg [at] uta.fi, puh. 050 - 345 0811
Elina Kestilä-Kekkonen (TaY), elina.kestila-kekkonen [at] uta.fi, puh. 050 - 408 6215
Jussi Westinen (ÅA), jussi.westinen [at] abo.fi, puh. 02 - 215 3403

Vuoden 2015 kansallinen vaalitutkimus valmisteilla

Vuoden 2015 kansallinen vaalitutkimus jatkaa vuodesta 2003 alkanutta kansallisten vaalitutkimusten sarjaa. Vuoden 2015 tutkimushanke on oikeusministeriön rahoittama ja Åbo Akademin (Samforsk, Institutet för samhällsforskning) koordinoima. Tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Åbo Akademista, Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Turun yliopistosta.

Haastattelututkimuksena kerättävällä kansallisella vaalitutkimuksella selvitetään muun muassa puolue- ja ehdokasvalinnan perusteita, äänestysosallistumista ja muuta poliittista osallistumista sekä arvoja ja asenteita. Tutkimuksessa huomioidaan myös vaalikauden 2011–2015 aikana eniten esillä olleet ajankohtaiset poliittiset kysymykset.

Tutkimusaineisto kerätään heti vaalien jälkeen, ja ensimmäisiä tuloksia julkistetaan loppuvuodesta 2015 tällä sivustolla. Pääraportti valmistuu vuoden 2016 puoliväliin mennessä.

Demokratiaindikaattorit 2013

Demokratiaindikaattoreita on päivitetty oikeusministeriön rahoittamassa ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoimassa hankkeessa. Demokratiapäivänä 17.10.2013 julkistettu Demokratiaindikaattorit 2013 -teos tarkastelee monipuolisesti suomalaisen demokratian yleistä tilaa ja kehitystä, kuntademokratiaa, nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä internetin merkitystä vaaleissa.

Raportti osoittaa, että suomalainen nykydemokratia toimii kohtuullisen hyvin. Kolme neljästä äänioikeutetusta on ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta ja löytää puolueen, joka edustaa oma näkemystä suhteellisen hyvin.

Edustuksellisen kansanvallan suurimpia haasteita ovat vaalien äänestysaktiivisuus ja kansalaisten osallistuminen puolueiden toimintaan. Suomen yleisten vaalien äänestysprosentit ovat kansainvälisesti vertailtuna melko matalia. Puolueisiin kuuluu vuonna 2013 jäsenenä enää kuusi prosenttia äänioikeutetuista. Osuus oli kolminkertainen 1970-luvun alussa.

Suomalaiset ja erityisesti nuoret haluaisivat osallistua enemmän kansanäänestyksiin ja muihin suoriin vaikuttamismuotoihin. Laki kansalaisaloitteesta toimii tarkoituksenmukaisesti.

Borg, Sami toim. (2013): Demokratiaindikaattorit 2013. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita.

  • Indikaattorikatsaukset (Sami Borg)
  • Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet (Sami Myllyniemi ja Tomi Kiilakoski)
  • Kuntademokratian tila ja trendit (Sari Pikkala, Marianne Pekola-Sjöblom ja Sirkka-Liisa Piipponen)
  • Internet ja sosiaalinen media vaaleissa (Juri Mykkänen ja Sami Borg)

Uuden raportin indikaattoritiedot siirtyvät lähitulevaisuudessa myös vaalitutkimusportaaliin.

Lisätietoja: sami.borg [at] uta.fi, Tampereen yliopisto, puh. 050 - 345 0811

Muutosvaalit 2011

Kansallisen vaalitutkimusryhmän pääraportti Muutosvaalit 2011 on valmistunut. Tutkimus analysoi monipuolisesti viime eduskuntavaaleja, joissa puolueiden voimasuhteiden muutokset olivat poikkeuksellisen suuria.

Oikeusministeriön julkaisusarjassa ilmestyneen teoksen ovat kirjoittaneet 18 tutkijaa neljästä eri yliopistosta. Tutkimushankkeen rahoitti oikeusministeriö ja sitä koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Kirjan toimitti Sami Borg.

Teos julkistettiin 29.3.2012 pidetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Julkistamispäivänä järjestettiin myös seminaari, jossa esiteltiin tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Tutkimushankkeen pääaineisto ja aikaisemmat vaalitutkimusaineistot ovat saatavissa tietoarkistosta maksutta tieteellisen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskeluun.

Lisätietoja: sami.borg [at] uta.fi


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2015-12-03