Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

Vaalitutkimus 2019

Kesän 2020 SuomiAreena on peruttu koronavirusepidemian takia. Eduskuntavaalitutkimus 2019 -loppuraportti julkaistaan tämän vuoksi 20.8.2020 oikeusministeriössä.

Avaamme myös uudet kotisivut syksyllä 2020.

Suomalainen äänestäjä 2003–2019

Raportissa esitetään alustavaa tietoa vuoden 2019 eduskuntavaaleista sekä tarkastellaan äänestäjien käyttäytymisen ja asenteiden kehittymistä 2000-luvulla.

14.8.2019

Vaalitutkijat SuomiAreenalla

Vaalitutkimuskonsortion tutkijat osallistuvat kahteen keskusteluun vuoden 2019 SuomiAreenalla Porissa.

3.7.2019

Vaalitutkimus 2019

Eduskuntavaalitutkimus toteutetaan pian eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten äänestyskäyttäytymistä ja lopullista vaalitulosta.

11.12.2018

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

16.4.2018

Eduskuntavaalidata 2015

Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on ladattavissa Tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Pääraportti "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" julkaisiin heinäkuussa 2015.

7.9.2016

Indikaattorit päivitetty

Portaalin demokratiaindikaattorit on päivitetty vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimukseen sekä tilastotietoon perustuen.

21.12.2016

Huoltoikkuna torstaisin klo 7–10

Etusivu

Kesän 2020 SuomiAreena on peruttu koronavirusepidemian takia.

Eduskuntavaalitutkimus 2019 -loppuraportti julkaistaan tämän vuoksi 20.8.2020 oikeusministeriössä.

Suomalainen äänestäjä 2003–2019

Suomalainen äänestäjä 2003–2019 on oikeusministeriön julkaisema ja vaalitutkimuskonsortion toteuttama raportti. Raportissa esitetään alustavaa tietoa vuoden 2019 eduskuntavaaleista sekä tarkastellaan äänestäjien käyttäytymisen ja asenteiden kehittymistä 2000-luvulla. Lehdistötiedote sekä raportti ovat saatavissa Vaalitutkimusportaalista.

14.8.2019

Vaalitutkimuskonsortion tutkijat ovat mukana SuomiAreenalla!

Maanantaina 15.7 vaalitutkimuskonsortio ja Folktinget järjestävät yhteisvoimin keskustelun Hur mår demokratin i Finland. Konsortiota edustaa professori Åsa von Schoultz ja professori Kimmo Grönlund, mukana myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, toimittaja Sylvia Bjon ja Folktingetin sihteeri Markus Österlund.
Lue lisää tapahtumasta.

Tiistaina 16.7 järjestämme yhteistyössä oikeusministeriön kanssa keskustelun Eduskuntavaalien läpivalaisu — poliitikkojen ja tutkijoiden vuoropuhelu. Konsortiosta ovat mukana professori Kimmo Grönlund ja professori Hanna Wass. Keskusteluun osallistuvat myös sisäministeri Maria Ohisalo, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja kansanedustaja Matias Marttinen.
Lue lisää tapahtumasta.
3.7.2019

Vaalitutkimus 2019

Vaalitutkimus toteutetaan pian eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten äänestyskäyttäytymistä ja lopullista vaalitulosta. Vuoden 2019 vaalitutkimuksen toteuttaa Suomen kansallinen vaalitutkimuskonsortio. Konsortio koostuu yhteensä 30 valtiotieteilijästä Åbo Akademista, Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistosta sekä Turun yliopistosta. Aineistonkeruuta koordinoidaan Åbo Akademista käsin. Vaalitutkimuksen yhteydessä kerätään myös Suomen osuus kansainvälisen The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) -hankkeen viidennestä moduulista. Pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä toimivat käyntihaastattelut, joita tehdään koko maassa. Tutkimuksen laajuudesta johtuen käyntihaastatteluja täydennetään nk. perävaunu-lomakkeella, joka jätetään kyselyn vastaajille käyntihaastattelun yhteydessä. Perävaunu-lomakkeeseen vastaaminen tapahtuu itsenäisesti, ja lomake palautetaan postitse tai täytetään sähköisesti. Lomaketyötä koordinoidaan Tampereen yliopistosta käsin.

Vaalitutkimuksia on toteutettu Suomessa säännöllisesti vuodesta 2003 lähtien. Ne antavat uutta tietoa politiikan muutoksesta ja demokratian tilasta Suomessa. Vuoden 2019 vaalitutkimuksen tulokset kootaan pääraporttiin, joka julkaistaan keväällä 2020.
11.12.2018

Eduskuntavaalitutkimus 2015

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimus "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" (toim. Kimmo Grönlund ja Hanna Wass) julkaistiin Porissa perjantaina 15.7.2016 klo 11.30.

Poliittinen osallistuminen ei ole pelkästään äänestämistä. Se on myös kansalaisaloitteita, keskustelua ja twiittaamista. Samaan aikaan poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen ovat vahvasti eriytyneitä. Yksilön taloudelliset ja sosiaaliset resurssit heijastuvat suoraan poliittisen toiminnan edellytyksiin. Teos Poliittisen osallistumisen eriytyminen on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään poliittisten mielipiteiden ja valintojen muodostumista sekä osallistumisen perusteita. Tästä näkökulmasta vaalien tarkasteleminen on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin tutkimista. Kirjan analyysit perustuvat pääosin vuoden 2015 vaalien jälkeen käyntihaastatteluilla kerättyyn eduskuntavaalitutkimusaineistoon. Sen ja muiden aineistojen pohjalta 28 tutkijaa avaa demokratian tilaa ja haastaa vaikuttamaan.

Grönlund, Kimmo & Wass, Hanna (toim.) (2016): Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 28/2016. Helsinki: Oikeusministeriö.

Porissa pidettiin perjantaina 15.7. SuomiAreenaan liittyvä keskustelutilaisuus Onko kaikilla yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet? Poliittinen osallistuminen Suomessa, johon osallistuivat tuore Kokoomuksen sisäministeri Paula Risikko ja SDP:n kansanedustaja, entinen opetusministeri Krista Kiuru. Vaalitutkimuskonsortiosta osallistuivat johtaja Sami Borg, professori Kimmo Grönlund ja akatemiatutkija Hanna Wass. Oikeusministeriön tervehdyksen esitti demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää. Keskustelun juonsi toimittaja Eeva Lehtimäki. Keskustelu demokratian tilasta ja osallistumisesta Suomessa alkoi klo 13.30 kauppakeskus Puuvillassa.

Lisätiedot:

Torsdagen den 14.7 ordnades även en svenskspråkig diskussion på utgående valforskningskonsortiets publikation. Under rubriken Demokratin i Finland i ljuset av riksdagsvalet 2015 samtalade professor Kimmo Grönlund och professor Åsa von Schoultz från valforskningskonsortiet med journalisterna Susanna Ginman, chef för HBL:s ledar- och opinionsavdelning och Marianne Lydén, politisk reporter på HBL. Som moderator fungerade Markus Österlund, kanslichef på Folktinget. Diskussionen arrangerades i samarbete av Folktinget och Svenska Litteratursällskapet och hölls kl. 13.15 i Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22, Björneborg. Välkomna till en spännande diskussion om tillståndet i Finlands demokrati!

Demokratiaindikaattorit 2015

Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti julkaistiin oikeusministeriössä 3.12.2015. Runsaasti vaaleja ja demokratiaa koskevia pitkittäistietoja sisältävän raportin ovat kirjoittaneet Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jussi Westinen.

Borg, Sami & Elina Kestilä-Kekkonen & Jussi Westinen (2015): Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Teos kokoaa trenditietoja lähinnä vuosien 2003, 2007, 2011 ja 2015 vaalitutkimusaineistoista ja rekisteritietoihin perustuvia pitkittäishavaintoja eduskuntavaaleista. Lisäksi raportti tarjoaa joitakin ennakkotietoja vuosina 2015–2016 toteutettavasta kansallisesta vaalitutkimuksesta. Raportti on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa ja se on avoimesti saatavilla ministeriön sivustolla. Keskeisiä havaintoja on koottu myös julkistamistilaisuudessa esitettyihin koosteisiin.

Lisätiedot:
Sami Borg (FSD), sami.borg [at] tuni.fi, puh. 050 - 345 0811
Elina Kestilä-Kekkonen (TaY), elina.kestila-kekkonen [at] uta.fi, puh. 050 - 408 6215
Jussi Westinen (ÅA), jussi.westinen [at] abo.fi, puh. 02 - 215 3403

Vuoden 2015 kansallinen vaalitutkimus valmisteilla

Vuoden 2015 kansallinen vaalitutkimus jatkaa vuodesta 2003 alkanutta kansallisten vaalitutkimusten sarjaa. Vuoden 2015 tutkimushanke on oikeusministeriön rahoittama ja Åbo Akademin (Samforsk, Institutet för samhällsforskning) koordinoima. Tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Åbo Akademista, Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Turun yliopistosta.

Haastattelututkimuksena kerättävällä kansallisella vaalitutkimuksella selvitetään muun muassa puolue- ja ehdokasvalinnan perusteita, äänestysosallistumista ja muuta poliittista osallistumista sekä arvoja ja asenteita. Tutkimuksessa huomioidaan myös vaalikauden 2011–2015 aikana eniten esillä olleet ajankohtaiset poliittiset kysymykset.

Tutkimusaineisto kerätään heti vaalien jälkeen, ja ensimmäisiä tuloksia julkistetaan loppuvuodesta 2015 tällä sivustolla. Pääraportti valmistuu vuoden 2016 puoliväliin mennessä.

Demokratiaindikaattorit 2013

Demokratiaindikaattoreita on päivitetty oikeusministeriön rahoittamassa ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoimassa hankkeessa. Demokratiapäivänä 17.10.2013 julkistettu Demokratiaindikaattorit 2013 -teos tarkastelee monipuolisesti suomalaisen demokratian yleistä tilaa ja kehitystä, kuntademokratiaa, nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä internetin merkitystä vaaleissa.

Raportti osoittaa, että suomalainen nykydemokratia toimii kohtuullisen hyvin. Kolme neljästä äänioikeutetusta on ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta ja löytää puolueen, joka edustaa oma näkemystä suhteellisen hyvin.

Edustuksellisen kansanvallan suurimpia haasteita ovat vaalien äänestysaktiivisuus ja kansalaisten osallistuminen puolueiden toimintaan. Suomen yleisten vaalien äänestysprosentit ovat kansainvälisesti vertailtuna melko matalia. Puolueisiin kuuluu vuonna 2013 jäsenenä enää kuusi prosenttia äänioikeutetuista. Osuus oli kolminkertainen 1970-luvun alussa.

Suomalaiset ja erityisesti nuoret haluaisivat osallistua enemmän kansanäänestyksiin ja muihin suoriin vaikuttamismuotoihin. Laki kansalaisaloitteesta toimii tarkoituksenmukaisesti.

Borg, Sami toim. (2013): Demokratiaindikaattorit 2013. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita.

  • Indikaattorikatsaukset (Sami Borg)
  • Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet (Sami Myllyniemi ja Tomi Kiilakoski)
  • Kuntademokratian tila ja trendit (Sari Pikkala, Marianne Pekola-Sjöblom ja Sirkka-Liisa Piipponen)
  • Internet ja sosiaalinen media vaaleissa (Juri Mykkänen ja Sami Borg)

Uuden raportin indikaattoritiedot siirtyvät lähitulevaisuudessa myös vaalitutkimusportaaliin.

Lisätietoja: sami.borg [at] tuni.fi, Tampereen yliopisto, puh. 050 - 345 0811

Muutosvaalit 2011

Kansallisen vaalitutkimusryhmän pääraportti Muutosvaalit 2011 on valmistunut. Tutkimus analysoi monipuolisesti viime eduskuntavaaleja, joissa puolueiden voimasuhteiden muutokset olivat poikkeuksellisen suuria.

Oikeusministeriön julkaisusarjassa ilmestyneen teoksen ovat kirjoittaneet 18 tutkijaa neljästä eri yliopistosta. Tutkimushankkeen rahoitti oikeusministeriö ja sitä koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Kirjan toimitti Sami Borg.

Teos julkistettiin 29.3.2012 pidetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Julkistamispäivänä järjestettiin myös seminaari, jossa esiteltiin tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Tutkimushankkeen pääaineisto ja aikaisemmat vaalitutkimusaineistot ovat saatavissa tietoarkistosta maksutta tieteellisen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskeluun.

Lisätietoja: sami.borg [at] tuni.fi


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2019-07-04