Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Julkaisut

Julkaisut

Eduskuntavaalien vaaliosallistumisesta, kampanjoinnista, äänestämisestä yms. on julkaistu suuri joukko julkaisuja, joiden viitetiedot löytyvät kirjastotietokannoista esimerkiksi tekijä- tai asiasanahakua käyttämällä. Seuraavaan on listattu eduskuntavaalitutkimukset, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin kyselyaineistoihin.

Kansalliset vaalitutkimukset

Vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaalitutkimukset toteutettiin osana prof. Heikki Paloheimon johtamia, Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita. Vaalitutkijat kokosivat vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen Sami Borgin ja Kimmo Grönlundin johdolla ja 2015 tutkimuksen Grönlundin johdolla. Hankkeissa mukana olleiden tutkijoiden muiden julkaisujen tietoja löytyy hankkeiden verkkosivuilta.

Eduskuntavaalit 2015

Oikeusministeriön rahoittama ja Åbo Akademin koordinoima tutkimushanke, vastuullinen johtaja Kimmo Grönlund.

Vaalitutkimus: Grönlund, Kimmo & Wass, Hanna (toim. 2016): Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; 28/2016. ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-259-517-1. URN:ISBN:978-952-259-517-1.

Eduskuntavaalit 2011

Oikeusministeriön rahoittama ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoima tutkimushanke, vastuulliset johtajat Sami Borg ja Kimmo Grönlund.

Vaalitutkimus: Borg, Sami (toim. 2012): Muutosvaalit 2011. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; 16/2012. ISBN (nid.) 978-952-259-171-5. URN:ISBN:978-952-259-172-2 (verkkojulkaisu).

Kirjaan liittyvät Jussi Westisen artikkelit:

Eduskuntavaalit 2007

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke 2007–2010, Political Participation and Modes of Democracy: Finland in a Comparative Perspective, vastuullinen johtaja prof. Heikki Paloheimo.

Vaalitutkimus: Borg, Sami ja Heikki Paloheimo (toim. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-951-44-7568-9

Hankkeessa mukana olleiden julkaisuja

Eduskuntavaalit 2003

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke 2004–2007, Elections and Representative Democracy in Finland, vastuullinen johtaja prof. Heikki Paloheimo.

Vaalitutkimus: Paloheimo, Heikki (toim. 2005): Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo – Helsinki: WSOY. ISBN 978-951-0-30538-6

Hankkeessa mukana olleiden julkaisuja

Eduskuntavaalit 1991

Vaalitutkimus: Pesonen, Pertti, Risto Sänkiaho ja Sami Borg (1993): Vaalikansan äänivalta. Tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Porvoo – Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-19118-3

Eduskuntavaalit 1966, 1970 ja 1972

Vaalitutkimus: Pesonen, Pertti (toim. 1972) Protestivaalit, nuorisovaalit : tutkielmia kansanedustajien vaaleista 1966, 1970 ja 1972. Helsinki: Ylioppilastuki. ISBN 951-662-000-0

Vaalitutkimuskonsortion jäsenten julkaisuja

Bengtsson, Åsa (2008): Politisk deltagande. Lund: Studentlitteratur, p. 234.

Bengtsson, Åsa (2004): Demokrati, eliter och ansvar. In: Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (eds.): Partier och ansvar. Stockholm: SNS Förlag. ISBN 91-7150-944-5

Bengtsson, Åsa (2004): Economic Voting - The Effect of Political Context, Volatility and Turnout on Voters' Assignment of Responsibility. European Journal of Political Research. Vol. 43: 749-768.

Bengtsson, Åsa (2004): Utkräver väljarna ansvar? In: Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (eds.) Partier och ansvar. Stockholm: SNS Förlag. ISBN 91-7150-944-5

Bengtsson, Åsa (2004): Valdeltagande i Finland - Rationalitet eller socialt tryck? Politiikka. Vol. 46: 3-16.

Bengtsson, Åsa: Svenska folkpartiet som förvaltare av det politiska och sociala kapitalet. In: Sundback, S. & Nyqvist, F. (eds.): Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fiktion eller fakta? Helsinki: SLS (forthcoming). ISBN 951-5-83194-6

Bengtsson, Åsa & Christensen, Henrik Serup (2009): Politiskt deltagande i Finland. Politiikka. 51(2009): 2, 77-95.

Bengtsson, Åsa; Djupsund, Göran & Karvonen, Lauri (2008): Finlandssvenskar och politik på 2000-talet. Partisympatier, opinioner och aktivitet. In: Herbert, Kjell (ed. 2008): Opinioner och trender i Svenskfinland. Vaasa: Samforsk, pp. 103-124.

Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (eds. 2005): Den finlandssvenska väljaren. Åbo: Samforsk, p. 153.

Bengtsson, Åsa & Mattila, Mikko (2009): Direct Democracy and Its Critics: Support for Direct Democracy and "Stealth" Democracy in Finland. West European Politics 32(2009): 5, 1031-1048.

Bengtsson, Åsa & Mattila, Mikko (2009): Suoran demokratian ja häivedemokratian kannatus Suomessa. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 303-324.

Bengtsson, Åsa & Wass, Hanna (2009): Kansalaisten edustusodotukset. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 279-302. ISBN 978-951-44-7568-9

Bengtsson, Åsa & Wass, Hanna (2009): Styles of Political Representation: What Do Voters Expect? Journal of Elections, Public Opinion and Parties.

Bengtsson, Åsa & Wass, Hanna (2009): Äänestäjien edustusta koskevat odotukset. Politiikka 51 (2009): 3, 187-207.

Borg, Sami (ed. 2013): Demokratiaindikaattorit 2013. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Oikeusministeriö. ISBN (PDF) 978-952-259-334-4

Borg, Sami (2009): Nuorten poliittinen osallistuminen. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 149-174. ISBN 978-951-44-7568-9

Borg, Sami (2008): Hiljaa hyvää tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 71.

Borg, Sami (2008): Kansalaisten jäsenyys ja toiminta puolueissa. In: Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (eds.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit (in print). ISBN 978-951-0-33188-0

Borg, Sami (ed. 2006): Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006, p. 342. ISBN 952-466-301-5

Borg, Sami (2005): Kansalaisena Suomessa: kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Oikeusministeriön julkaisu 3/2005. Helsinki: Oikeusministeriö. ISBN 952-466-288-4

Borg, Sami (ed. 2004): Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta. Oikeusministeriön julkaisu 10/2004. Helsinki: Oikeusministeriö. ISBN 952-466-034-2

Borg, Sami & Elina Kestilä-Kekkonen & Jussi Westinen (2015): Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Helsinki: Oikeusministeriö. ISBN (PDF) 978-952-259-483-9

Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (2009): Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 357-376. ISBN 978-951-44-7568-9

Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (2009): Johdanto. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 13-27. ISBN 978-951-44-7568-9

Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (2009): Vaalipiirin koon vaikutus vaaliosallistumiseen. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 243-278. ISBN 978-951-44-7568-9

Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-951-44-7568-9

Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2008): Plus ça change, plus ça reste le même? The Evolution of Finnish Web Campaigning 1996-2004. In: Strömbäck, J.; Ostern, M. & Aalberg, T. (eds.): Communicating Politics - Political Communication in the Nordic Countries. Nordicom. ISBN 978-91-89471-63-4

Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2008): Riding the Web 2.0 Wave - Candidates on YouTube in the 2007 Finnish National Elections. Journal of Information Technology and Politics 5(2008): 2.

Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2007): The European Election on the Web in a Candidate-centered System: The Case of Finland. In: Kluver, R.; Foot, K.; Schneider, S. & Jankowski, N. (eds.): The Internet and National Elections - A Comparative Study of Web Campaigning. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-44618-1

Fredriksson, Sami; Hyvärinen, Olli; Mattila, Mikko & Wass, Hanna (2010): The Politics of Competitive Tendering. Political Orientation and Attitudes towards Contracting out among Finnish Local Politicians. Local Government Studies (accepted for publication).

Fredriksson, Sami; Hyvärinen, Olli; Mattila, Mikko & Wass, Hanna (2009): Kilpailuttaminen poliittisena päätöksenä. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. ISBN 978-952-5801-06-4

Grönlund, Kimmo (2009): Poliittinen tietämys. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 175-205. ISBN 978-951-44-7568-9

Grönlund, Kimmo (2007): Knowing and Not Knowing. The Internet and Political Information. Scandinavian Political Studies, Vol. 30: 3, 397-418.

Grönlund, Kimmo (2006): Osallistuva demokratia. In: Borg, Sami (ed.): Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006, pp. 71-91. ISBN 952-466-301-5

Grönlund, Kimmo (2006): Political Knowledge and the Internet. In: Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (eds.): Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Scripta in honorem professoris Heikki Paloheimo sexagesimum annum complentis. Tampere: Studia Politica Tamperensis, pp. 19-36.

Grönlund, Kimmo & Milner, Henry (2006): The Determinants of Political Knowledge in Comparative Perspective. Scandinavian Political Studies, Vol. 29: 4, 386-406.

Grönlund, Kimmo & Setälä, Maija (2007): Political Trust, Satisfaction and Voter Turnout. Comparative European Politics, Vol. 5: 4, 400-422.

Grönlund, Kimmo & Setälä, Maija (2006): Sosiaalinen pääoma. In: Sami Borg (ed. 2006): Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006, pp. 154-172. ISBN 952-466-301-5

Grönlund, Kimmo; Strandberg, Kim & Himmelroos, Stefan (2009): The Challenge of Deliberative Democracy Online - A Comparison of Face-to-face and Virtual Experiments in Citizen Deliberation. Information Polity 14(2009): 3.

Hellsten, Villiina; Holli, Anne & Wass, Hanna (2007): Sukupuolenmukainen äänestäminen vuoden 2006 presidentinvaaleissa. In: Isotalus, Pekka & Borg, Sami (eds.): Presidentinvaalit 2006. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, pp. 178-206. ISBN 978-951-0-32783-8

Holli, Anne & Wass, Hanna (2009): Gender-based Voting in the Parliamentary elections of 2007 in Finland. European Journal of Political Research.

Holli, Anne & Wass, Hanna (2009): Sukupuoli ja äänestäminen. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 126-148. ISBN 978-951-44-7568-9

Häyhtiö, Tapio (2008): Teemana internet ja kansalaisaktivismi. Pääkirjoitus. Politiikka 50:1, 1-4.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2010): Kansalaisvalvontaa internetissä - Pikkuveli valvoo. In: Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka (eds.): Yhteiskunnallisten liikkeiden mobilisoituminen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2009/10): Verkko poliittisen osallistumisen toimintaympäristönä. In: Elo, Kimmo (ed.): Suomalaisen kansalaisosallistumisen bibliografia, Oikeusministeriön demokratiayksikön, Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman ja Turun yliopiston "Politiikkatietämys" -hankkeen yhteishanke. Oikeusministeriön demokratiayksikön julkaisuja (forthcoming). ISBN 978-952-466-819-4

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2009): Little Brothers and Sisters Are Watching - Reflexive Civic Watch through ICTs. Information, Communication & Society 12(2009): 6, 840-859.

Häyhtiö Tapio & Jarmo Rinne (2008): Introduction: Seeking the Citizenry on the Internet. Political Use of Innovative Net-politics. In: Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (eds. 2008): Net working / Networking: Citizen Initiated Internet Politics. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-951-44-7464-4

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (eds. 2008): Net Working / Networking. Citizen Initiated Internet Politics. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-951-44-7464-4

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2008): Temporal Dimensions of Reflexive Politics: Politicking on the Internet with Monsters. In: Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (eds. 2008): Net working / Networking: Politics on the Internet. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-951-44-7464-4

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2008): Yksilöiden valvovat silmät - Paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä. Tiedotustutkimus 31(2008): 5, 100-117.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2007): Hard Rock Hallelujah! Empowering Reflexive Political Action on the Internet. Journal for Cultural Research. 11(2007): 4, 337-358.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2007): Hard Rock Politiikka! Journalismikritiikin vuosikirja 2007, pp. 132-138.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2007): Satunnaisesta poliitikosta refleksiiviseksi toimijaksi - Poliittinen osallistuminen muutoksessa. Politiikka 49(2007): 2, 76-91.

Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (2007): Tietokonevälitteiset julkisuudet politiikan paikkoina. Futura 26(2007): 4.

Karvonen, Lauri (2010): The Personalization of Politics. A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: The ECPR Press. ISBN 978-1-9073010-3-2

Karvonen, Lauri (2009): Politiikan henkilöityminen. In: Sami Borg & Heikki Paloheimo (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 94-125. ISBN 978-951-44-7568-9

Karvonen, Lauri (2007): Europe's Spaces and Boundaries. Comparative European Politics, Vol. 5: 4, 441-460.

Karvonen, Lauri (2007): Legislation on Political Parties: a Global Comparison. Party Politics, Vol. 13: 4, 437-455.

Karvonen, Lauri (2006): Demokratian kehityksen seuranta Suomessa: lähtökohtia ja edellytyksiä. In: Borg, Sami (ed. 2006): Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006, pp. 314-323. ISBN 952-466-301-5

Karvonen, Lauri (2006): I stormens öga. Svenska folkpartiet, språkstriden och Lapporörelsen. In: Siv Sandberg (ed.): Svenska folkpartiet genom 100 år. Helsinki: Schildts, pp. 129-152. ISBN 951-50-1631-2

Karvonen, Lauri (2006): Which Should Come First, Political Rights or Civil Liberties? Some Theoretical Starting Points. In: Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (eds.): Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Scripta in honorem professoris Heikki Paloheimo sexagesimum annum complentis. Tampere: Studia Politica Tamperensis, pp. 130-142.

Karvonen, Lauri (2005): Finland och Norden. Det ständiga återvändandet till rötterna. In: Häggman, Larserik (ed. 2005): Finland och Norden. Finland 50 år i Nordiska rådet. Vaasa: Fram, pp. 17-23.

Karvonen, Lauri (2004): A New Constitution for Sweden. Report from the Democratic Audit of Sweden 2004. Stockholm: SNS Förlag, p. 15 (with Olof Petersson, Eivind Smith & Birgitta Swedenborg).

Karvonen, Lauri (2004): Demokratins grundlag. Demokratirådets rapport 2004. Stockholm: SNS Förlag, p. 164 (with Olof Petersson, Eivind Smith & Birgitta Swedenborg).

Karvonen, Lauri (2004): Ett nytt valsystem för Sverige? In: Petersson, Olof (ed. 2004): De politiska spelreglernas betydelse. Stockholm: SNS Förlag, pp. 69-93 (with Björn Grönholm). ISBN 91-7150-961-5

Karvonen, Lauri (2004): Lagar om partier. In: Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (eds. 2004): Partier och ansvar. Stockholm: SNS Förlag, pp. 66-86. ISBN 91-7150-944-5

Karvonen, Lauri (2004): Preferential Voting: Incidence and Effects, International Political Science Review Vol. 25, No 2, April 2004, 203-226.

Karvonen, Lauri (2004): Review of Lise Togeby, Jörgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jörgensen, & Signild Vallgårda: Magt og demokrati i Danmark - hovedresultater fra magtutredningen & Öyvind Österud, Fredrik Engelstad & Per Selle: Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen, Scandinavian Political Studies Vol. 27 No. 4, 2004.

Karvonen, Lauri (2004): The Achilles' Heel of Democracy? On Majority and Intensity. In: Wiberg, Matti (ed. 2004): Reasoned Choices. Scripta in honorem professoris Hannu Nurmi sexagesimum annum complentis. Turku: The Finnish Political Science Association, pp. 242-263.

Kestilä, Elina & Wass, Hanna (2008): Representation of the Work-related Immigration issue: Positions of the Finnish electorate and MP candidates in the 2003 parliamentary elections. Ethnopolitics 7(2008): 4, 413-432.

Kestilä, Elina & Wass, Hanna (2007): Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. In: Kaakkuriniemi, Tapani & Mykkänen, Juri (eds.): Politiikan representaatio. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, pp. 328-347. ISBN 978-951-98514-4-0

Martikainen, Pekka; Martikainen, Tuomo & Wass, Hanna (2005): The Effect of Socioeconomic Factors on Voter Turnout in Finland: A Register Based Study of 2.9 Million Voters. European Journal of Political Research, Vol. 44, 645-669.

Martikainen, Tuomo & Wass, Hanna (2007): Äänestysaktiivisuuden ja puolueiden kannatuksen muutos vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 8/2007. ISBN 978-952-223-006-5

Martikainen, Tuomo & Wass, Hanna (2007): Äänestysaktiivisuuden ja puolueiden kannatuksen muutos vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Helsingissä. Kvartti 4/2007, 34-45.

Martikainen, Tuomo & Wass, Hanna (2005): Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Helsingissä. Nuorisoasiain neuvottelukunta. <http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso
/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/muut_tutkimukset/Kuntavaalit2004.pdf
>

Mattila, Mikko & Raunio, Tapio (2007): From Consensus to Competition? Ideological Alternatives on the EU Dimension. In: Marsh, Michael; Mikhaylov, Slava & Schmitt, Hermann (eds.): European Elections after Eastern Enlargement. Preliminary Results from the European Election Study 2004. CONNEX Report Series 1. Mannheim, pp. 277-295.

Mattila, Mikko & Raunio, Tapio (2007): Shoda názor? mezi voli?i a stranami ohledn? dimenze EU. In: Linek, Luká?, Outlý, Jan, Gábor, Tóka, & Batory, Agnes (eds.): Volby do Evropského parlamentu 2004. Sociologický ústav Akademie v?d ?R, Praha, pp. 53-69. Moring, Tom (2005): Europawahlkämpfe in Finnland. Eine vergleichende Analyse. In: Tenscher, Jens (ed.): Wahl-Kampf um Europa. Wiesbaden: Verlag Sozialwissenschaften, pp. 269-292.

Mattila, Mikko & Raunio, Tapio (2006): Cautious Voters - Supportive Parties: Opinion Congruence between Voters and Parties on the EU Dimension. European Union Politics 7(4): 427-449.

Mattila, Mikko & Raunio, Tapio (2006): Mennyire egyezik a pártok és szavazóik véleménye az európai integráció kérdésében? In: Gábor, Tóka & Ágnes, Bátory (eds.) A 2004. évi európai parlamenti választások: Pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításban. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány Századvég, pp. 131-153.

Mattila, Mikko & Tapio Raunio (2005): Kuka edustaa EU:n vastustajia? Euroopan parlamentin vaalit 2004. Politiikka 47: 28-41.

Moring, Tom (2006): Between Medialization and Tradition: Campaigning in Finland in a Longitudinal Perspective. In: Maier, Michaela & Tenscher, Jens (eds.): Campaigning in Europe - Campaigning for Europe: Political Parties, Campaigns, Mass Media and the European Parliament Elections 2004. Berlin: Lit Publishers, pp. 81-100. ISBN 9783825893224

Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2009): Vaalikampanja. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds.): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007, Tampere: Tampere University Press, pp. 28-59. ISBN 978-951-44-7568-9

Ollila, Anne & Paloheimo, Heikki (2007): Kansanedustajan työ ja arki. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 5. Edita: Helsinki 2007 (Paloheimo's share pp. 174-369). ISBN 978-951-37-4545-5

Paloheimo, Heikki (2009): Puoluejärjestelmän lohkeamat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Rauli Mickelsson (toim.): Puolueiden tulevaisuus. Oikeusministeriön julkaisuja 2009: 6, pp. 15-61. ISBN 978-952-466-814-9

Paloheimo, Heikki (2008): Ideologiat ja ristiriitaulottuvuudet. In: Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (eds.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, pp. 27-59. ISBN 978-951-0-33188-0

Paloheimo, Heikki (2007): Eduskuntavaalit 1907-2003. In: Ollila, Anne & Paloheimo, Heikki: Kansanedustajan työ ja arki. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 5. Helsinki: Edita, pp. 173-369. ISBN 978-951-37-4545-5

Paloheimo, Heikki (2007): Finland: Let the Force Be with the Leader. But Who Is the Leader? In: Poguntke, Thomas & Webb, Paul (eds. 2007): The Presidentialization of Politics. Oxford: Oxford University Press, updated paperback edition, pp. 244-266. ISBN 9780199218493

Paloheimo, Heikki (2007): Kansalaisten johtajuusodotukset. In: Isotalus, Pekka & Borg, Sami: Presidentinvaalit 2006. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, pp 207-224. ISBN 978-951-0-32783-8

Paloheimo, Heikki (2007): Vaalikoneiden käyttäjät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. In: Suojanen, Maria & Talponen, Jarno (eds.): Vaikuttava vaalikone? Jyväskylä: Minerva kustannus Oy, pp. 57-76.

Paloheimo, Heikki (2006): Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. In: Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006, pp. 128-153. ISBN 952-466-301-5

Paloheimo, Heikki (2006): Puolueiden poliittiset tavoitteet vaaliohjelmien valossa. In: Ruostetsaari, Ilkka (ed. 2006): Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta. Scripta in honorem professoris Jukka Paastela sexagesinum complentis. Studia Politica Tamperensis 16. Tampere, pp. 21-38. ISBN 951-44-6844-9

Heikki Paloheimo (ed.): Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo - Helsinki: WSOY 2005, p. 329. ISBN 951-0-30538-3

Paloheimo, Heikki (2005): Poliittinen osallistuminen ja demokratia. Kunnallistieteellinen aikakauskirja No 2, 2005, pp. 126-130.

Paloheimo, Heikki (2005): Suhteellisen vaalin ja enemmistövaalin yhdistelmiin perustuvat vaalijärjestelmät. Published in Edustuksellinen demokratia. Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietintö. Oikeusministeriö, Komiteanmietintö 2005: 1, pp. 87-92.

Paloheimo, Heikki (2004): Citizen Participation in Political Life. Some Data from European Social Survey 2002/2003. March 2004.

Paloheimo, Heikki (2004): Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet. March 2004.

Paloheimo, Heikki & Borg, Sami (2009): Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 357-376. ISBN 978-951-44-7568-9

Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (2008): Puolueiden rooli ja tehtävät demokratiassa. In: Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (eds.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, pp. 11-25. ISBN 978-951-0-33188-0

Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (eds. 2008): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Porvoo - Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. ISBN 978-951-0-33188-0

Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (2008): Suomen puolueiden nykytila ja tulevaisuuden haasteet. In: Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (eds.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, pp. 209-219. ISBN 978-951-0-33188-0

Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2009): Vaaliliitot eduskuntavaaleissa. In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 206-242. ISBN 978-951-44-7568-9

Rinne, Jarmo (2009): La politica postmoderna e la fenomenologia del mondo della vita. In: Licinio, Arcangelo (a cura di): KRISIS - Monografie vol. 1, Biblioteca husserliana - rivista di fenomenologia ISSN: 1826-1604, pp. 1-40.

Rinne, Jarmo (2008): Poliittisen toiminnan yksilöistyminen ja henkilökohtaistuminen. Politiikka 50(2008): 1, 75-83.

Strandberg, Kim (2009): Internet vaalikampanjassa - etulinjassa vai marginaalissa? In: Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (eds.): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, pp. 60-93. ISBN 978-951-44-7568-9

Strandberg, Kim (2009): On-line Campaigning - An Opening for the Outsiders? - An Analysis of the Finnish Parliamentary Candidates' Websites in the 2003 Election Campaign. New Media & Society 11(2009): 5, 835-854.

Strandberg, Kim (2008): On-line Campaigning in Different Settings: A Comparative Meta-Analysis of the Research on Party Websites and Electoral Competition. Party Politics 14(2008): 2, 223-244.

Strandberg, Kim (2008): Public Deliberation goes On-Line? - An Analysis of Citizens' Political Discussions on the Internet Prior to the Finnish Parliamentary Elections in 2007. Javnost - The Public 15(2008): 1, 71-90.

Strandberg, Kim (2007): It's the Inside that Counts? - An Explorative Analysis of Finnish Parties' Opinions Concerning the Importance and Use of Their Websites, and Website Contents, in Relation to Party Characteristics. Scandinavian Political Studies 30(2007): 4, 419-443.

Sundberg, Jan & Wilhelmsson, Niklas (2008): Moving from Movement to Government: The Transformation of the Finnish Greens. In: Deschouver, Kris (ed.): New Parties in Government. London: Routledge ISBN 978-0-415-40499-0

Tiilikainen, Teija & Wass, Hanna (2004): Puolueiden vaalikampanjat vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa. Politiikka Vol. 46: 4, 250-263.

Wass, Hanna (2008): Generations and Turnout. The Generational Effect in Electoral Participation in Finland. Department of Political Science. University of Helsinki. Acta Politica 35.

Wass, Hanna (2007): Generations and Socialization in Electoral Participation. Scandinavian Political Studies, Vol. 30: 1, 1-19.

Wass, Hanna (2007): Nuorten näkemyksiä vaaliosallistumisen laskusta ja sen ratkaisukeinoista. In: Paakkunainen, Kari (ed.): Sukupolvipolitiikka. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 36, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 72, 123-135. ISBN 978-952-485-297-5

Wass, Hanna (2007): The Effects of Age, Generation and Period on Turnout in Finland 1975-2003. Electoral Studies, Vol. 26: 3, 648-659.

Wass, Hanna (2006): Sukupolviefekti äänestämisessä: mittaamiseen ja selittämiseen liittyviä kysymyksiä. Politiikka 48: 1, 32-47.

Wass, Hanna & Wilhelmsson, Niklas (2009): Äänestysaktiivisuus Suomessa. Raportti vaaliosallistumisen tutkimisesta, äänestysaktiivisuuden trendeistä ja osallistumistutkimuksen kehitystarpeista. In: Suomalaiset osallistujina - katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriö: Julkaisu 2009:6. ISBN 978-952-466-811-8

Nuoret ja eduskuntavaalit

Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto ovat toteuttaneet useista eduskuntavaaleista nuorisotutkimuksia. Ne ovat perustuneet valtakunnallisiin kyselyaineistoihin alle 30-vuotiaista nuorista. Julkaisut löytyvät verkosta.

Paakkunainen, Kari (toim. 2007). Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 72. Yliopistopaino: Helsinki. ISBN 978-952-485-297-5

Paakkunainen, Kari (toim. 2003). ”Kyllä politiikalle, mutta…”. Nuoret ja eduskuntavaalit 2003. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 35. Helsinki: Yliopistopaino Oy. ISBN 952-442-485-1

Nurmela, Sakari (1999). Nuoret ja eduskuntavaalit 1999: raportti 18-30-vuotiaiden osallistumisesta vuoden 1999 eduskuntavaaleihin. NUORAn julkaisuja; 12. Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-07-15