Kansalaisosallistuminen Suomessa 2015

Perinteisen poliittisen osallistumisen rinnalla suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan erityisesti vetoomuksin ja nimenkeräyksin, ostopäätöksin, ja osallistumalla järjestöjen toimintaan. Seuraavaksi suosituimpia vaikuttamistapoja tiedustelluista kymmenestä ovat yhteydenotot päätöksentekijöihin.

Noin joka viides suomalaisaikuinen voisi myös harkita osallistumista laittomiin vaikuttamiskeinoihin. Valmius kansalaistottelemattomuuteen on yleisintä. Vuoden 2015 kansallisen vaalitutkimuksen vastaajista kolme prosenttia oli harjoittanut kansalaistottelemattomuutta viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ja 19 prosenttia sanoi mahdollisesti tarttuvansa tähän vaikuttamistapaan. Väkivaltaiseen poliittiseen vaikuttamiseen suomalaisilla on nollatoleranssi.

Poliittinen osallistuminen ja osallistumisvalmiudet Suomessa 2015 (%; n=1260-1294)
Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa YHT
Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin 49 37 14 100
Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin 42 37 21 100
Osallistua muun järjestön toimintaan 27 46 27 100
Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 21 52 27 100
Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon 17 45 38 100
Kirjoittaa yleisönosastoon 12 52 36 100
Osallistua poliittisen puolueen toimintaan 10 36 54 100
Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin 8 45 47 100
Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan 3 19 78 100
Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi 0 3 97 100

Poliitinen osallistuminen ja osallistumisvalmiudet Suomessa 2015

Lähde: FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015.

Suomi kansainvälisessä vertailussa: yhteydenotot poliitikkoihin ja virkamiehiin

Suomalaiset eivät ole eurooppalaisten vertailumaiden kansalaisiin nähden hanakimpia ottamaan yhteyttä poliitikkoihin ja virkamiehiin. Toisaalta suomalaisista vain 30 prosenttia sanoo, että he eivät ole koskaan ottaneet eivätkä koskaan ottaisi yhteyttä poliitikkoon tai virkamieheen.

Kuvion vertailussa ovat mukana vuoden 2014 ISSP-aineiston eurooppalaiset maat.

Yhteydenotot poliitikkoihin ja virkamiehiin (ISSP 2014, %)

Lähde: International Social Survey Programme, Citizenship II -aineisto vuodelta 2014. GESIS: ZACAT-verkkopalvelu.

Suomalaisten osallistuminen mielenosoituksiin

Osallistuminen mielenosoituksiin ei ole tyypillistä suomalaiselle poliittiselle osallistumiselle. Vain 13 prosenttia suomalaisista sanoo osallistuneensa joskus elämänsä aikana mielenosoitukseen. Luku on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan, joissa joka neljäs tai jopa joka kolmas ISSP 2014 -kyselyn vastaaja sanoi osallistuneensa mielenosoitukseen ainakin joskus.

Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (ISSP 2014 %).

Lähde: International Social Survey Programme, Citizenship II -aineisto vuodelta 2014. GESIS: ZACAT-verkkopalvelu.

Kuntalaiset eri vaikuttamiskeinojen käyttäjinä 1996–

Monien osallistumistapojen käyttö lisääntyi vuodesta 1996 vuoteen 2000. Uuden vuosituhannen puolella useiden osallistumistapojen käyttö on yleisesti ottaen kääntynyt lievään laskuun. Käytetyimpienkin vaikuttamistapojen osuus jää alle puoleen vastanneista kuntalaisista.

Kehitys on ollut lisäksi kahdensuuntaista – joidenkin osallistumismuotojen kohdalla käyttö on vähentynyt, toisten kohdalla käyttö on pysynyt kohtuullisen vakaana.

Kuntalaiset eri vaikuttamiskeinojen käyttäjinä 1996–
1996 2000 2004 2008 2011
Yhteydenotto kunnan viranhaltijaan 20 25 26 40 37
Yhdistyksen kautta osallistuminen 21 25 28 35
Vetoomuksen allekirjoittaminen 25 36 30 26 27
Yhteydenotto kunnan luottamushenkilöön 24 32 32 24 23
Yleisönosastokirjoituksen kirjoittaminen 8 10 10 11 11
Valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen 11 14 13 9 8
Puoluetoimintaan osallistuminen 9 11 12 7 7
Kuntalaisaloitteen tekeminen 6 3 4 3 3
Päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan osallistuminen 44 44 43 41
Talkootyöhön osallistuminen 44 43 39 38
Kunnanosa-/kylätoimintaan osallistuminen 21 25 21 21
Rahananto paikalliseen kysymykseen liittyvään kampanjaan 29 25 24 21
Asiakas-/käyttäjäkyselyyn vastaaminen 52 46 48
Palautteen antaminen palveluista 28 31 31
Kunnan järjestämään keskustelutilaisuuteen osallistuminen 22 23 23
Kaavoitukseen liittyvään yleisötilaisuuteen osallistuminen 13 12
Sosiaalisen median kautta osallistuminen 10
Nostanut asioita julkiseen keskusteluun 14 13 13
Osallistunut mielenosoitukseen 4 5 4
Osallistunut osto- tai maksuboikottiin 7 8 7

Lähde: Suomen demokratiaindikaattorit (2006) s. 240, taulukko 12.3. Demokratiaindikaattorit 2013 (2015) s. 134, taulukko 7. Taulukon lähdeaineisto: KuntaSuomi 2004 -kuntalaiskyselyt (2000, 2004) ja ARTTU-kuntalaiskyselyt (2008, 2011).