Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Presentation

Presentation

Valforskningsportalen innehåller uppgifter om val i Finland samt om medborgarnas politiska deltagande och politiska attityder. Demokratiindikatorerna har i det här sammanhanget en central roll och med hjälp av dem är det möjligt att följa utvecklingen av den finländska demokratin.

På den här webbplatsen finns centrala dataresurser inom området sammanställda och därigenom fungerar portalen som ett fönster till finländska val och valforskning för både inhemska samt utländska användare. I portalens inledningsskede ligger betoningen på valdata från riksdagsval.

Utvecklingen, uppföljningen och utvärderingen av demokratin har utgjort de viktigaste samhällspolitiska målen i Finland. Portalen har förverkligats med finansiering från justitieministeriet. Datainnehållet har producerats av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, valforskningskonsortiet och justitieministeriet. För den länkade informationen bistår bl.a. Statistikcentralen och Statens revisionsverk.

Valforskningsportalen

Finlands valforskningsportal har förverkligats av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv med hjälp av projektfinansiering från justitieministeriet. Inom samma projekt koordinerar dataarkivet planeringen av enkätundersökningsmaterialet som skall samlas in efter 2011 års riksdagsval.

Portalen skall betraktas som en distributionskanal med forskningsuppgifter riktade till en bred publik. I viss mån utgör den en skräddarskydd informationskälla för valforskningskonsortiet och andra forskningssamfund. Framöver eftersträvas att sidornas datainnehåll fördjupas samt utvidgas till att omfatta andra typer av val och internationella jämförelser.

Webbplatsen är framförallt ett publikationsforum för demokratiindikatorer, vilka behövs vid uppföljningen av demokratins utveckling.

Sami Borg, Hannele Keckman-Koivuniemi och Tuomas J. Alaterä från dataarkivet har ansvarat för planeringen och förverkligandet av portalens innehåll. Esa Borg gjorde webbsidorna i inledningsskedet och därutöver deltog Tuomas J. Alaterä samt Matti Heinonen i det tekniska genomförandet. Henri Annala och Taina Jääskeläinen har översatt materialet från finska till engelska, Mattias Karlsson (Åbo Akademi) från finska till svenska.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2018-12-12