Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet. Valundersökningen 2019 genomförs av Finlands nationella valforskningskonsortium, i vilket 30 statsvetare från Åbo Akademi, Tammerfors Universitet, Helsingfors Universitet och Åbo Universitet deltar. Datainsamlingen koordineras av Åbo Akademi. I samband med valundersökningen samlar vi även in modul fem av The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Den huvudsakliga metoden för datainsamlingen är besöksintervjuer som genomförs i hela landet. På grund av undersökningens omfattning kompletteras besöksintervjuerna med en s.k. drop off-enkät som lämnas hos svarspersonerna efter besöksintervjun och som de fyller i på egen hand och returnerar per post eller fyller i online. Arbetet med enkäten koordineras av Tammerfors Universitet.

Valundersökningar har gjorts regelbundet sedan år 2003 i Finland och ger nya insikter om politisk förändring och demokratins tillstånd i Finland. Resultatet från valundersökningen sammanställs i en huvudrapport som publiceras våren 2020.
11.12.2018

Riksdagsvalsundersökning 2015

Boken "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" (Det politiska deltagandes mångfald) är det finländska valforskningsprogrammets fjärde undersökning. Den baserar sig huvudsakligen på en intervjuundersökning som gjordes efter riksdagsvalet 2015. Huvudrapporten publicerades juli 2016 och gavs ut i justitieministeriets serie. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
30.6.2016

Demokratiindikatorer 2015

Rapporten Demokratiaindikaattorit 2015 är en uppdatering och en förnyelse av två böcker om Finlands demokratiindikatorer (Borg 2006, 2013 red.). Baserad på flera indikatorer mår den finländska demokratin fortfarande relativt bra. Medborgare är nöjda med hur demokratin funkar i allmänhet och de flesta röstberättigade är åtminstone ganska intresserade av politik. Sund misstro mot politik och politiker är en del av fungerande demokrati men om för många deltar inte alls i politik är det en äkta utmaning för demokratpolitiken som myndigheter genomför.

Rapporten baserar sig främst i statistisk granskning av nationella valundersökningar 2003–2015 som handlar om val, röstningsbeteende och väljarnas motiveringar för deras val, partiernas väljarstruktur, väljarnas ideologiska placering och medborgarnas politiska attityder. Indikatoröversikten baserar sig på material från regelbundet genomförda undersökningar samt på enskilda elektroniska datainsamlingar. Merparten av det material som använts är fritt tillgängligt via Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Inom den närmaste framtiden kommer de uppdaterade demokratiindikatorerna kommer att finnas i valforskningsportal.
3.12.2015

Demokratiindikatorer 2013

Rapporten Demokratiaindikaattorit 2013 är en uppdatering av boken Finlands demokratiindikatorer (Borg 2006 red.). Samtidigt utvidgas granskningen av demokratins tillstånd och utveckling till nya tematiska områden. Den kommunala demokratin, de ungas förhållningssätt till politiken samt internet och sociala medier är teman som behandlas mera ingående i separata tematiska artiklar. Inom kort kommer de uppdaterade indikatorerna att finnas i valforskningsportal.
17.10.2013


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2018-12-11