Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida

Valforskningsportalen innehåller uppgifter om val i Finland samt om medborgarnas politiska deltagande och politiska attityder. Demokratiindikatorerna har i det här sammanhanget en central roll och med hjälp av dem är det möjligt att följa utvecklingen av den finländska demokratin.

På den här webbplatsen finns centrala dataresurser inom området sammanställda och därigenom fungerar portalen som ett fönster till finländska val och valforskning för både inhemska samt utländska användare. I portalens inledningsskede ligger betoningen på valdata från riksdagsval.

Utvecklingen, uppföljningen och utvärderingen av demokratin har utgjort de viktigaste samhällspolitiska målen i Finland. Portalen har förverkligats med finansiering från justitieministeriet. Datainnehållet har producerats av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, valforskningskonsortiet och justitieministeriet. För den länkade informationen bistår bl.a. Statistikcentralen och Statens revisionsverk.

Riksdagsvalsundersökning 2015

Boken "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" (Det politiska deltagandes mångfald) är det finländska valforskningsprogrammets fjärde undersökning. Den baserar sig huvudsakligen på en intervjuundersökning som gjordes efter riksdagsvalet 2015. Huvudrapporten publicerades juli 2016 och gavs ut i justitieministeriets serie. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
30.6.2016

Demokratiindikatorer 2015

Rapporten Demokratiaindikaattorit 2015 är en uppdatering och en förnyelse av två böcker om Finlands demokratiindikatorer (Borg 2006, 2013 red.). Baserad på flera indikatorer mår den finländska demokratin fortfarande relativt bra. Medborgare är nöjda med hur demokratin funkar i allmänhet och de flesta röstberättigade är åtminstone ganska intresserade av politik. Sund misstro mot politik och politiker är en del av fungerande demokrati men om för många deltar inte alls i politik är det en äkta utmaning för demokratpolitiken som myndigheter genomför.

Rapporten baserar sig främst i statistisk granskning av nationella valundersökningar 2003–2015 som handlar om val, röstningsbeteende och väljarnas motiveringar för deras val, partiernas väljarstruktur, väljarnas ideologiska placering och medborgarnas politiska attityder. Indikatoröversikten baserar sig på material från regelbundet genomförda undersökningar samt på enskilda elektroniska datainsamlingar. Merparten av det material som använts är fritt tillgängligt via Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Inom den närmaste framtiden kommer de uppdaterade demokratiindikatorerna kommer att finnas i valforskningsportal.
3.12.2015

Demokratiindikatorer 2013

Rapporten Demokratiaindikaattorit 2013 är en uppdatering av boken Finlands demokratiindikatorer (Borg 2006 red.). Samtidigt utvidgas granskningen av demokratins tillstånd och utveckling till nya tematiska områden. Den kommunala demokratin, de ungas förhållningssätt till politiken samt internet och sociala medier är teman som behandlas mera ingående i separata tematiska artiklar. Inom kort kommer de uppdaterade indikatorerna att finnas i valforskningsportal.
17.10.2013


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2016-06-30