Suomalainen äänestäjä 2003–2023

2023-13 Suomalainen äänestäjä 2003–2023 | Lataa PDF

Vaalitutkimuskonsortiosta

Tässä julkaisussa esitetyt tulokset pohjautuvat Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortion (FNES) Eduskuntavaalitutkimus-aineistoihin. Vuonna 2002 Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin valtiotieteilijät perustivat vaalitutkimuskonsortion, jonka tehtävänä on ollut varmistaa, että vaalitutkimusta tehdään Suomessa systemaattisesti ja yhtenevästi yli vaalien. Oikeusministeriö on toiminut konsortion rahoittajana vuodesta 2011. Vaalitutkimuskonsortio on toteuttanut tutkimuksia kuudessa eduskuntavaalissa (2003–2023), mikä mahdollistaa yleiskuvan suomalaisten äänestäjien käyttäytymisestä ja asenteista 20 vuoden aikana. Vuoden 2023 vaalien pääraportti julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Vaalitutkimuskonsortion haastattelut tehdään suoraan jokaisen eduskuntavaalin jälkeen. Painotamme korkeaa laatua nopeuden sijaan ja kehitämme jatkuvasti keruumenetelmiämme. Vuoden 2023 tutkimus toteutettiin paperi- ja verkkokyselynä satunnaisotoksena väestöstä ja siihen vastasi yli 8600 vastaajaa. Aiemmat tutkimukset on toteutettu käyntihaastatteluina ja niihin on osallistunut noin 1200–1600 vastaajaa vaalikautta kohden. Perustamisestaan lähtien konsortio on ollut osa kansainvälistä The Comparative Study of Electoral System (CSES) -hanketta.

Esitetyt kuvaajat ja taulukot (ellei toisin mainita) pohjautuvat seuraaviin aineistoihin, jotka ovat saatavilla Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (www.fsd.uta.fi): FNES 2003 (FSD1260), FNES 2007 (FSD2269), FNES 2011 (FSD2653), FNES 2015 (FSD3067) ja FNES 2019 (FSD3467). Viime vaalien aineistojen lisäksi olemme hyödyntäneet tänä vuonna kerättyä FNES 2023 -aineistoa. Joissain tapauksissa olemme hyödyntäneet aiempia Tietoarkistosta saatavia tutkimuksia, sekä Tilastokeskuksen tietokantoja1.

Vaalitulos ja äänestysaktiivisuus

Eduskuntavaalitulokset 1945–2023 (%)

Eduskuntavaalitulokset 1945–2023 (paikkamäärä)

SMP laskettu mukaan Perussuomalaisiin, SKDL Vasemistoliittoon | FLP ingår i Sannfinländarna, DFFF ingår i Vänsterförbundet

Äänestysaktiivisuus 1908–2023 (% sukupuolen mukaan)

Demokratia ja yhteiskunta

Poliittinen kiinnostus (% kiinnostuneita iän mukaan)

 

Luottamus poliittisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin (keskiarvo, 0–10)

Seurasi eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä (% hyvin tai melko paljon)

Kuinka usein keskustelet politiikasta? (% päivittäin tai usein)

Vaalikäyttäytyminen
Väljarbeteende

Vaalikäyttäytyminen peräkkäisissä vaaleissa (%)

Liikkuvia äänestäjiä (% iän mukaan)

Puoluevalinta (% sukupuolen mukaan)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Puoluevalinta (% iän mukaan)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Puoluevalinta (% koulutuksen mukaan)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Puoluevalinta kaksissa peräkkäisissä vaaleissa

Ehdokkaat ja puoluejohtajat

Puolue tai ehdokas tärkein (%)

Samaa sukupuolta äänestäneiden osuus (% sukupuolen mukaan) ja naisehodokaiden osuus

Samaa sukupuolta äänestäneiden osuus (% sukupuolen ja koulutuksen mukaan)

Puoluejohtajasuosio (keskiarvo, 0–10)

Puheenjohtajan merkitys puoluevalinnalle (% ratkaiseva, puolueen mukaan)

KOK | Saml: 1991 Suominen, 2003 Itälä, 2007 & 2011 Katainen, 2015 Stubb. 2019 & 2023 Orpo
KESK | C: 1991 Aho, 2003 Jäätteenmäki, 2007 Vanhanen, 2011 Kiviniemi, 2015 & 2019 Sipilä, 2023 Saarikko
SDP: 1991 Paasio, 2003 Lipponen, 2007 Heinäluoma, 2011 Urpilainen, 2015 & 2019 Rinne, 2023 Marin
PS | Sannf: 2007, 2011 & 2015 Soini, 2019 Halla-Aho, 2023 Purra
VAS | VF: 1991 C. Andersson, 2003 Siimes, 2007 Korhonen, 2011 & 2015 Arhinmäki, 2019 & 2023 L. Andersson
VIHR | Gröna: 1991 Sauri, 2003 Soininvaara, 2007 Cronberg, 2011 Sinnemäki, 2015 Niinistö, 2019 Haavisto, 2023 Ohisalo
RKP | SFP: 1991 Norrback, 2003 Enestam, 2007 & 2011 Wallin, 2015 Haglund, 2019 & 2023 Henriksson
KD: 1991 Kankaanniemi, 2003 Kallis, 2007, 2011 & 2015 Räsänen, 2019 & 2023 Essayah

Äänestäjien ideologinen sijoittautuminen

Äänestäjien sijoittuminen GAL−TAN-ulottuvuudelle

GAL−TAN -arvo on muodostettu yhdistämällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin*:

  1. Suomi, jossa kristilliset arvot ovat suuremmassa roolissa
  2. Suomi, jossa on enemmän lakia ja järjestystä
  3. Monikulttuurinen Suomi, jossa suhtaudutaan suvaitsevaisesti muista maista tuleviin ihmisiin
  4. Suomi, jossa vahvistetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia
  5. Ympäristöystävällisempi Suomi, vaikka se tarkoittaisi alhaista talouskasvua tai ei kasvua ollenkaan

(*Kuvio on päivitetty 25.3.2024. Kysymys ”Euroopan unioniin vähemmän sitoutunut Suomi” on poistettu indeksistä metodologisista syistä. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta tuloksiin)

Äänestäjien sijoittuminen vasemmisto−oikeisto-ulottuvuudella (0–10) puolueittain

 

Puolueiden kannatus äänestäneiden vasemmisto–oikeisto-sijainnin (0–10) mukaan

Vaalitutkimuskonsortio

FNES (Finnish National Election Study) on noin 30 poliittisen tieteen tutkijan konsortio, joka tutkii suomalaista poliittista käyttäytymistä ja demokratiaa. Oikeusministeriö on toiminut konsortion rahoittajana vuodesta 2011. Konsortion johtoryhmä kaudelle 2021–2025 koostuu seuraavista henkilöistä:

Elina Kestilä-Kekkonen
Tampereen yliopisto | Tammerfors universitet
elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Lauri Rapeli
Åbo Akademi
lauri.rapeli@abo.fi

Åsa von Schoultz (pj. | ordf.)
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
asa.vonschoultz@helsinki.fi

Peter Söderlund
Åbo Akademi
peter.soderlund@abo.fi

Aino Tiihonen
Tampereen yliopisto | Tammerfors universitet
aino.tiihonen@tuni.fi

Hanna Wass
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
hanna.wass@helsinki.fi

Lisätietoja

Veikko Isotalo
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
veikko.isotalo@helsinki.fi

Theodora Helimäki
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
theodora.helimaki@helsinki.fi

Åsa von Schoultz
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
asa.vonschoultz@helsinki.fi

Peter Söderlund
Åbo Akademi
peter.soderlund@abo.fi


1Ole hyvä huomioi, että olemme kehittäneet tapaamme painottaa data, joten tiedot tässä versiossa poikkeavat hieman verrattuna aiempaan julkaisuun ”Suomalainen äänestäjä 2003-2019” (Isotalo ym., 2019).

Lisää samasta aiheesta