Tyytyväisyys demokratiaan Suomessa 2003–2019

2023:6 Tyytyväisyys demokratiaan Suomessa 2003–2019 | Lataa PDF

Demokratia hallintomuotona on useimpien mittausten mukaan vähentynyt maailmassa viime vuosien aikana. Suomi kuuluu niihin mai­hin, jotka kaikissa mittauksissa lasketaan täysin demokraattisiksi. Kun demokratian kan­natus voisi olla heikkenemässä jopa vakiin­tu­neissa länsidemokratioissa, on erityisen tär­keää arvi­oida demokratian tilaa myös kansalais­asentei­den kautta. Tyytyväisyys oman maan demo­kra­tiaan on yksi useimmin kyselytutki­muksissa käy­tetyistä demokratian kannatuksen mittareista.

Tyytyväisyys demokratian toimintaan kuvastaa yksilön normatiivisia odotuksia oman maan demokratiasta suhteessa siihen, miten tämä katsoo demokratian todellisuudessa toimivan. Vaikka kysymys on esitetty riippumatta siitä, kuka sillä hetkellä on vallassa, on silti todennäköistä, että vastaukset osittain heijastavat myös tyytyväisyyttä vallanpitäjiin. Näin ollen kansalaisten tyytyväisyys demokratiaan on yhdis-telmä laajempaa järjestelmätason kannatusta ja alati vaihtuvien vallanpitäjien hyväksyntää. Sellaisenaan se toimii parhaiten eräänlaisena demokratian toimivuuden yleisenä lämpömittarina. Kuten kuvio 1 osoittaa, on tyytyväisyys demokratiaan pysynyt tasaisen korkeana koko 2000-luvun, vaikka äänestämättä jättäneet ovat selvästi äänestäneitä tyytymättömämpiä.

Vaikka Suomessa tyytyväisyys on kaiken kaikki­aan korkeaa, on puolueiden kannattajakunnissa selviä eroja (ks. kuvio 2). Tyytyväisyys demokra­tiaan on matalinta perussuomalaisia äänestä­neissä. Ainoastaan keskimäärin 57 prosenttia sanovat olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä. RKP:n, Kokoo­muksen sekä Keskus­tan äänestä­jistä keski­määrin yli 80 prosenttia on tyytyväisiä demo­kratian toimivuuteen Suomessa, mikä on huomattavan paljon.

Vaikuttaakin siltä, että erityisesti oikeistopuolu­eiden äänestäjät ovat tyytyväisiä demokratiaan. Koko väestön tasolla tyytyväisten osuus on lie­västi noussut vuosien 2003 ja 2019 välillä, mikä kertoo demokratian voivan Suomessa melko hyvin ainakin kansalaisasenteiden osalta.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

van der Meer, Tom (2017): Political Trust and the “Crisis of Democracy”. Oxford Research Encyclopedia on Political Behavior. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.77.

Rapeli, Lauri & Vesa Koskimaa (2020): Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Hanna Wass (toim.), Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 420-438. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7

[Kirjoittaja: Lauri Rapeli, Kuviot: Julius Lehtinen, Ruotsinkielinen käännös: Eva Aspnäs, Toimittaja: Daniel Kawecki]

Lisää samasta aiheesta