Affektiivinen polarisaatio Suomessa 2003–2022

2023:2 Affektiivinen polarisaatio Suomessa 2003–2022 | Lataa PDF

Ovatko suomalaisten äänestäjien näkemykset puolueista polarisoitumassa? Affektiivinen polari­saatio kuvaa sitä, kuinka kielteisesti poliitti­set ryhmät suhtautuvat toisiinsa. Käytännössä se tarkoittaa, että äänestäjät suhtautuvat omaan poliittiseen ryhmäänsä entistä myönteisemmin samalla kun kielteinen suhtautuminen muita ryh­miä kohtaan lisääntyy.


Suomalaisia äänestäjiä pyydetään säännöllisesti arvioimaan puolueita asteikolla 0–10, jossa 0 tar­koittaa vahvaa kielteistä suhtautumista ja 10 vah­vaa myönteistä suhtautumista. Vastaus­ten pe­rusteella jokaista äänestäjää kohden voidaan las­kea affektiivista polari­saatiota ilmaiseva luku, joka osoittaa, missä määrin äänestäjä nä­kee puo­lueet jaotel­tuna kahteen erilliseen ryh­mään sen mukaan, suhtautuuko niihin myöntei­sesti vai kielteisesti (Kawecki, 2022). Tämän jäl­keen laske­taan koko äänestäjäkunnan keski­arvo. Matala keskiarvo tarkoittaa, että äänestä­jien suhtautu­minen puo­lueisiin on keski­määrin neutraalia, kun taas korkea keskiarvo tarkoit­taa, että äänestäjät suhtautuvat useimpiin puo­lueisiin joko erittäin myönteisesti tai erittäin kielteisesti.

Affektiivinen polarisaatio on yleisesti lisäänty­nyt Suomessa viimeisimpien eduskuntavaalien ai­kana vuosina 2003–2019 ja vuoden 2022 aluevaalien jälkeen. Tämä on havaittavissa niin vasemmistossa, keskustassa kuin oikeistossa­kin. Kansainvälisessä vertailussa Suomen affektii­visen polarisaation taso on kuitenkin ma­tala.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Kawecki, Daniel. 2022. “End of consensus? Ideology, partisan identity, and affective polarization in Finland 2003–2019.” Scandinavian Political Studies, 1–26.

Kekkonen, Arto, and Tuomas Ylä-Anttila. 2021. “Affective Blocs : Understanding Affective Polarization in Multiparty Systems.” Electoral Studies 72.

[Kirjoittaja: Daniel Kawecki, Kuviot ja suomenkielinen käännös: Julius Lehtinen]

Lisää samasta aiheesta