Nöjdhet med demokratin i Finland 2003–2019

2023:6 Nöjdhet med demokratin i Finland 2003–2019 | Lataa PDF

Enligt de flesta mätningarna har demokratin i världen minskat under de senaste åren. Finland hör till de länder som enligt alla undersökningar anses vara fullt demokratiskt. I nuläget tyder en del forskning på att stödet för demokrati kan minska även i etablerade västerländska demo­kratier, vilket gör det särskilt viktigt att mäta demo­kratins tillstånd genom medborgarnas atti­tyder. Ett av de vanligaste måtten på stöd för demo­krati i frågeundersökningar är medborgar­nas nöjdhet med demokratin i det egna landet.

Nöjdheten med hur demokratin fungerar reflek­terar en individs normativa förväntningar på demo­kratin i det egna landet i relation till hur han eller hon anser att demokratin faktiskt fungerar. Även om frågan ställs utan hänsyn till vem som för stunden sitter vid makten är det sannolikt att svaren delvis också visar vad respondenterna tycker om makthavarna. Medborgarnas nöjdhet med demokratin är således en kombination av allmänt stöd på systemnivå och acceptans av de ständigt skiftande makthavarna. Som sådan fun­gerar den bäst som en slags allmän termometer för hur väl demokratin fungerar. Som figur 1 visar har nöjdheten med demokratin stabilt hållits på en hög nivå under 2000-talet, även om de som inte röstar är klart mindre nöjda än genom­snittet.

Även om den allmänna nöjdheten i Finland är hög finns det tydliga skillnader mellan partiernas an­hängare (se figur 2). De minst nöjda med demo­kratin är Sannfinländarnas väljare där i genom­snitt endast 57 procent säger sig vara ganska el­ler mycket nöjda. Av SFP:s, Sam­lingspartiets och Centerpartiets väljare är i genomsnitt över 80 procent nöjda med demokratin i Finland, vilket är en anmärk­ningsvärt hög andel.

Det är i synnerhet högerväljare som tycks vara nöjda med demokratin. Sett till hela befolkningen har andelen nöjda väljare ökat något mellan 2003 och 2019, vilket tyder på att demokratin i Finland klarar sig tämligen bra, åtminstone vad gäller all­mänhetens attityder.

Relaterade publikationer

van der Meer, Tom (2017): Political Trust and the “Crisis of Democracy”. Oxford Research Encyclopedia on Political Behavior. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.77.

Rapeli, Lauri & Vesa Koskimaa (2020): Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Hanna Wass (toim.), Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 420-438. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7

[Skriven av: Lauri Rapeli, Figurer: Julius Lehtinen, Översättning till svenska: Eva Aspnäs, Redaktör: Daniel Kawecki]

Relaterade artiklar