Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023

2023:14 Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023 | Lataa PDF

Vaalilupauksista ilmenee, millaisille uudistuksille puolueet hakevat valtuutusta äänestäjiltä. Tämä tekee vaalilupauksista oleellisen osan edustuksellista demokratiaa. Seuraavassa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista puolueiden vaalilupauksiin kahdella tasolla. Ensimmäinen taso on vaalilupausten yleinen luotettavuus. Se on yhteydessä puoluejärjestelmään kohdistuvaan luottamukseen ja käsityksiin siitä, miten poliittinen järjestelmä huomioi kansalaisten näkemykset. Toisella tasolla tarkastellaan arvioita siitä, miten edellisen vaalikauden hallituspuolueet onnistuivat lupaustensa lunastamisessa. Nämä arviot liittyvät siihen, miten hallitusvastuussa olleiden puolueiden katsotaan noudattaneen äänestäjiltä saamaansa valtakirjaa.


Näkemyksiä vaalilupausten yleisestä luotettavuudesta voidaan selvittää kysymällä, mitä mieltä vastaajat ovat väitteestä ”koskaan ei voi luottaa minkään puolueen vaalilupauksiin.” Väitteeseen yhtymisen voi tulkita epäluottamuksen osoitukseksi. Eri mieltä oleminen puolestaan merkitsee, että vaalilupauksiin voi ainakin joissain tilanteissa luottaa. Kuten kuviosta 1 nähdään, vaalilupauksia erittäin epäluotettavina pitävien osuus pieneni vuodesta 2019 vuoteen 2023. Yleiskuva vaalilupauksiin varauksellisesti suhtautuvista kansalaisista kuitenkin säilyi ennallaan, sillä ainakin jonkinasteinen epäluottamus oli huomattavasti yleisempää kuin luottamuksen osoittaminen. Korkeintaan epäluottamus lientyi jonkin verran.

Vuonna 2023 vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan, missä määrin Sanna Marinin (sd.) hallituksen puolueet olivat pitäneet vaalilupauksensa päättyneellä vaalikaudella. Vastaavasti vuonna 2019 kysyttiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen vaali¬lupauksista kaudella 2015–2019. Arviot olivat jonkin verran myönteisempiä Marinin hallituksen kohdalla (kuvio 2).

Näkemykset olivat kuitenkin yhteydessä puoluekantaan ja hallitus–oppositio-jakoon. Keskustan ja kokoomuksen kannattajat arvioivat Sipilän porvarihallituksen onnistumista keskimäärin myönteisimmin. Marinin keskustavasemmistolainen hallitus puolestaan sai keskimäärin myönteisimmät arviot SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n kannattajilta. Vakuuttuneimpia lupausten pitämisestä olivat siis hallituspuolueiden omat kannattajat.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Makkonen, Kimmo, Laine, Juuso ja Ylisalo, Juha. 2023. Kriisien keskellä myös vaalilupauksia on lunastettu. Politiikasta.fi 10.2.2023. https://politiikasta.fi/kriisien-keskella-myos-vaalilupauksia-on-lunastettu/

Ylisalo, Juha. 2020. Suomalaisten arviot puolueiden vaalilupausten luotettavuudesta ja toteutumisesta. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Hanna Wass (toim.), Politiikan ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 221–237. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838

[Kirjoittaja: Juha Ylisalo, Kuviot: Julius Lehtinen. Ruotsinkielinen käännös & toimittaja: Daniel Kawecki]

Lisää samasta aiheesta