Ideologinen polarisaatio Suomessa 2003–2019

2023:4 Ideologinen polarisaatio Suomessa 2003–2019 | Lataa PDF

Onko Suomessa ideologista polarisaatiota äänes­täjien välillä? Ideologisella polarisaatiolla tarkoitetaan äänestäjien arvo- ja mielipide­pohjaista etään­tymistä toisistaan. Etäänty­mistä voidaan tarkas­tella sekä sosioekonomisella (vasem­misto–oikeisto) että sosiokulttuurisella (GAL–TAN*) ulottuvuudella. (* GAL tarkoittaa vihreitä, vaihtoehtoisia ja libertaareja arvoja, kun taas TAN tarkoittaa perinteisiä, autoritaarisia ja kansallis-mielisiä arvoja.)

Sosioekonomisia asenteita mitataan pyytämällä vastaajia sijoittamaan itsensä asteikolla 0–10 vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella. Sijoittu­minen sosiokulttuurisella ulottuvuudella määräytyy useamman arvoväittämän yhdistelmän kautta. Lähde: Eduskuntavaalitutkimusaineistot 2003, 2007, 2011, 2015, 2019.

Merkittävimpiä muutoksia ovat ol­leet Vasem­mistoliiton äänestäjien siirtyminen entistä vasem­malle ja arvoliberaaliin (GAL) suuntaan ja Perussuomalaisten äänestäjien liike päin­vastaiseen suuntaan kohti oikeistoa ja konser­vatiivisia arvoja (TAN). Muiden puoluei­den äänestäjien liikeh­dintä on ollut maltillisem­paa.

Vaikka eri puolueiden kannattajien keskuu­dessa on tapahtunut mer­kittäviä arvomuutok­sia, kaikkien äänioikeu­tettujen keskiarvo on säi­lynyt suhteellisen vakaana.

Kuviossa 2 esitetään äänioikeutettujen keskimääräistä etäisyyttä arvoasteikkojen keskikohdasta (arvosta 5). Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella keskimääräinen etäisyys on kasvanut hiukan. Kasvu on kuitenkin ajoittunut pelkästään 2019 vaalien yhteyteen. Sosiokulttuurisessa ulottuvuudella ei ole havaittavissa merkittävää siirtymää pois keskeltä.

Vaikka puolueiden äänestäjät liikkuvatkin arvo-kartalla, ei siis Suomessa ole merkkejä laajamittaisesta ideologisesta polarisaatiosta.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Isotalo, Veikko, von Schoultz, Åsa ja Söderlund, Peter. 2020. Polarisoituuko politiikka Suomessa? Puolueiden äänestäjäkuntien arvosiirtymät 2003–2019. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Hanna Wass (toim.), Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 288–306. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7

Lisää samasta aiheesta