Inställning till partiernas vallöften 2019 och 2023

2023:14 Inställning till partiernas vallöften 2019 och 2023 | Ladda ned som PDF

Vallöftena visar vilken typ av reformer som partierna söker mandat för hos väljarna. Detta gör vallöften till en viktig del av den representativa demokratin. Vi undersöker här finländarnas inställning till partiernas vallöften på två nivåer. Den första nivån handlar om vallöftenas tillförlitlighet över lag. Denna nivå är kopplad dels till förtroendet för partisystemet, dels till uppfattningar om hur det politiska systemet tar hänsyn till medborgarnas åsikter. På den andra nivån undersöker vi bedömningar av regeringspartierna framgång med att uppfylla sina vallöften under den förra valperioden. Dessa bedömningar är förenade med synen på hur regeringspartierna uppfattas ha följt det mandat de fick av väljarna.

Man kan undersöka inställningen till vallöftenas allmänna tillförlitlighet genom att fråga respondenterna vad de tycker om påståendet "man kan aldrig lita på något partis vallöften". Om man instämmer i påståendet kan det tolkas som en indikation på misstro. Att inte instämma innebär att man kan lita på vallöften, åtminstone under vissa omständigheter. Som framgår av figur 1 minskade andelen personer som anser att vallöften är mycket opålitliga från 2019 till 2023. Den övergripande bilden av en väljarkår som har en försiktig inställning till vallöften förblev dock oförändrad i och med att någon grad av misstro var betydligt vanligare än uttryck för förtroende. På sin höjd minskade misstroendet något.

År 2023 ombads respondenterna också att bedöma i vilken utsträckning partierna i Sanna Marins (SDP) regering hade hållit sina vallöften under den föregående mandatperioden. På samma sätt tillfrågades respondenterna år 2019 om de vallöften som Juha Sipiläs (C) regering gav under perioden 2015–2019. Bedömningarna blev något mer positiva bedömningar för regeringen Marin (figur 2).

Dessa åsikter var dock kopplade till partitillhörighet och uppdelningen i regering och opposition. Centerns och Samlingspartiets anhängare var i genomsnitt mest positiva i sin bedömning av hur väl Sipiläs borgerliga regering lyckades. Marins center-vänsterregering fick däremot i genomsnitt de mest positiva omdömena av SDP:s, Vänsterförbundets, De grönas och SFP:s anhängare. De som var mest övertygade om att vallöftena infriats var alltså regeringspartiernas egna anhängare.

Relaterade publikationer

Makkonen, Kimmo, Laine, Juuso ja Ylisalo, Juha. 2023. Kriisien keskellä myös vaalilupauksia on lunastettu. Politiikasta.fi 10.2.2023. https://politiikasta.fi/kriisien-keskella-myos-vaalilupauksia-on-lunastettu/

Ylisalo, Juha. 2020. Suomalaisten arviot puolueiden vaalilupausten luotettavuudesta ja toteutumisesta. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Hanna Wass (toim.), Politiikan ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 221–237. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838

[Skriven av Juha Ylisalo, Figurer: Julius Lehtinen. Översättning till svenska & redaktör: Daniel Kawecki]

Relaterade artiklar