Affektiv polarisering i Finland 2003–2022

2023:2 Affektiv polarisering i Finland 2003–2022 | Ladda ned som PDF

Håller de finländska väljarnas känslor gente­mot partierna på att bli mer polariserade? Fenome­net som kallas affektiv polarisering är en indikat­ion på graden av motvilja mellan poli­tiska grup­per och innebär att väljare känner ökande sym­pati för den politiska grupp de själva tillhör sam­tidigt som motviljan mot motstån­dargrupper ökar.


Finländska väljare ombeds regelbundet att ange vad de tycker om de politiska partierna på en skala från 0 till 10, där 0 betyder starkt ogil­lande och 10 betyder starkt gillande. Baserat på dessa omdömen kan man räkna ut den affek­tiva polari­seringen för varje väljare. Måttet anger i vilket ut­sträckning väljaren ser partierna som två sepa­rata block av gillade och ogillade partier (Kawecki, 2022). Därefter räknas ett medel­värde ut för hela väljarkåren. Ett lågt medel­värde bety­der att väljarna i allmänhet är neutrala mot de flesta partier, medan ett högt värde betyder att de gillar eller ogillar de flesta partier starkt.

Den affektiva polariseringen har ökat allmänt i Finland över de senaste fem riksdagsvalen från 2003 till 2019 och efter välfärdsområdesvalet 2022. Ökningen är synlig både bland väljare i mit­ten, till vänster och till höger. Ur ett internat­ion­ellt perspektiv är ändå den affektiva polarise­ringen i Finland på en låg nivå.

Relaterade publikationer:

Kawecki, Daniel. 2022. “End of consensus? Ideology, partisan identity, and affective polarization in Finland 2003–2019.” Scandinavian Political Studies, 1–26.

Kekkonen, Arto, and Tuomas Ylä-Anttila. 2021. “Affective Blocs : Understanding Affective Polarization in Multiparty Systems.” Electoral Studies 72.

[Skriven av: Daniel Kawecki, Figurer och översättning till finska: Julius Lehtinen]

Relaterade artiklar