Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019

2023:4 Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019 | Ladda ned som PDF

Finns det ideologisk polarisering i den Fin­ländska väljarkåren? Med ideologisk polarisering avser man väljarnas värde- och åsikts­baserade avstånd från varandra. Detta av­stånd kan mätas på både den socio­kulturella (vänster–höger) och den sociokultu­rella (GAL–TAN*) dimensionen. (* GAL står för ”gröna, alternativa och libertära värderingar” medan TAN står för ”traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar”.)

Socioekonomiska attityder mäts genom att väljarna ombes att placera sig själva på vänster–högerdimensionen enligt skalan 0–10. Placeringen på den sociokulturella dimensionen bestäms utifrån en sammanslagning av ett flertal olika värderingspåståenden. Källa: Riksdagsvalsundersökningarna 2003, 2007, 2011, 2015, 2019.

De mest märkbara förändringarna har varit Vänster­förbundets väljares förflyttning i riktning mot vänstersidan och ökad värdeliberalism (GAL) sant de sannfinländska väljarnas förflyttning i mot­satt rikt­ning mot höger och mot ökade värdekon­servatism (TAN). Bland de andra partiernas väljare har förflyttning­arna varit måttligare.

Även om det skett märkbara värderingsföränd­ringar bland partiernas väljare så har medelvärdet för hela väljarkåren hållits relativt stabilt.

I figur 2 presenteras väljarnas genomsnittliga av­stånd från värdeskalornas mittpunkt (värdet 5). På vänster–högerdimensionen har det genom­snittliga avståndet ökat en aning. Denna ökning skedde dock endast i anslutning till valet 2019. På den sociokulturella dimensionen har värdering­arna inte rört sig nämnvärt bort från mitten.

Även om väljarnas positioner på värderings­kar­tan förändras så finns det alltså inget som tyder på omfattande ideologisk polarisering i Finland.

 

Relaterade publikationer

Isotalo, Veikko, von Schoultz, Åsa ja Söderlund, Peter. 2020. Polarisoituuko politiikka Suomessa? Puolueiden äänestäjäkuntien arvosiirtymät 2003–2019. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Hanna Wass (toim.), Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 288–306. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7

Relaterade artiklar