Eduskuntavaalitutkimus 2019

Asiakysymykset ja äänestäjien liikkuvuus

Sami Borg

Luvun sisältö

Luvun alkuosan historiakuvaus pohjustaa kirjan osaa suomalaisen puoluekentän moninapaistumisesta.

Lisäksi luku käsittelee…

 • puolueiden keskeisiä vaalitavoitteita ja äänestäjien liikkuvuutta kevään 2019 eduskuntavaaleissa sekä
 • asiakysymysten painottamisen ja liikkuvuuden välisiä yhteyksiä.

Äänestäjien liikkuvuus

 • Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestäjien liikkuvuus ei ollut vuosien 2011 ja 2015 vaaleja suurempaa.
 • Selvästi vähiten puolueuskollisia valitsijoita kaikista äänioikeutetuista on ollut vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (39 %; ks. kuvio 10.1).
 • Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänensä jätti käyttämättä 28 prosenttia äänioikeutetuista. Valitsijoista 47 prosenttia äänesti samaa puoluetta kuin vuonna 2015 (puolueuskolliset) ja eri puoluetta äänesti 25 prosenttia.
 • Liikkuviksi äänestäjiksi on luettu vertailtavissa vaaleissa puoluetta vaihtaneet, mobilisoituneet ja äänestämässä käyneet ensikertalaiset.
Valitsijoiden kuuluminen puolueuskollisten, liikkuvien äänestäjien ja äänestämättä jättäneiden ryhmään edukskuntavaaleissa 1975-2019 (%).
Asiakysymysten tärkeys liikkuville äänestäjille eduskuntavaaleissa 2019 (tärkeimmäksi mainittu asia tiedustelluista 10 asiakysymyksestä, %-osuus maininnoista).

Asiakysymykset ja liikkuvuus II

 • Asiakysymysten merkitystä äänestämisen kannalta arvioitiin erikseen tärkeimpänä pidetyn asiakysymyksen näkökulmasta. Tällöin analysoitiin sitä, mitä puoluetta kutakin asiakysymystä tärkeimpänä pitäneet äänestivät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa (taulukko 10.5).
 • Vain muutamissa asiakysymyksissä erottui selvästi suosituin puolue: PS 56 %/maahanmuutto; VIHR 39%/ympäristöä ja ilmastomuutoksen hillitsemistä koskevat asiat; SDP 32% / nuoria ja lapsiperheitä koskevat asiat. Useimmissa tiedustelluissa asiakysymyksissä puolueiden kannatusjakaumat olivat tasaisempia.
 • Kokoomus oli suosituin puolue työllisyyttä tai verotusta koskevia asioita tärkeimpinä pitäneiden joukossa.
 • Keskusta oli suosituin niiden joukossa, joka piti yritysten toimintaedellytysten edistämistä vaalien tärkeimpänä kysymyksenä.
 • RKP oli suosituin puolue niiden keskuudessa, jotka pitivät vähemmistöjen oikeuksia vaalien tärkeimpänä kysymyksenä.
 • SDP:n kärkisija neljässä asiakysymyksessä kymmenestä – eli laaja-alainen asiakysymysprofiloituminen –tarjoaa keskeisen selityksen puolueen vaalivoitolle (vanhustenhoito, sote, nuoret ja lapsiperheet sekä koulutus)
Kolme suosituinta puoluetta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sen mukaan, mitä asiakysymystä äänestäjät pitivät tärkeimpinä (rivi-%).