Eduskuntavaalitutkimus 2019

Politiikan ilmastonmuutos: keskeiset tulokset

Kansalliset eduskuntavaali-tutkimukset

 • Viides peräkkäinen kansallinen vaalitutkimus (eduskuntavaalit 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019)
 • Toteuttajana Suomen vaalitutkimuskonsortio, joka on kolmen yliopiston vaalitutkijoiden perustama yhteistyöverkosto (Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto)
 • Tutkimuksissa mukana kirjoittajia muistakin organisaatioista
 • Aineistonkeruun rahoittaja oikeusministeriö
 • Tutkimussarja toimii kulmakivenä kansalaisten poliittisen osallistumisen ja poliittisten mielipiteiden seurannalle (demokratiaindikaattorit; ks. vaalitutkimus.fi)

Eduskuntavaalitutkimus 2019

 • Toimitettu artikkelikokoelma; viisi osaa ja yhteensä 22 lukua
 • Päätutkimusaineistona vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeisinä kuukausina kerätty, valtakunnallisesti äänioikeutettuja edustava kysely (vastaajia 1 598)
 • Kyselyssä kaksi osaa: Taloustutkimuksen haastattelijoiden toteuttama, tutkimuksen päälomaketta koskeva kasvokkainen kysely (1 598 vastaajaa); lisäksi Taloustutkimuksen toteuttama perävaunukysely (753 vastaajaa), johon vastattiin verkossa tai postitse.
 • Aineiston tarkemmat tiedot löytyvät kirjan aineistoliitteestä
 • Kirjassa on hyödynnetty runsaasti myös muita tutkimusaineistoja. Monet kirjan luvut sisältävät pitkittäistarkasteluja ja osan V luvut kansainvälisiä vertailuja.
 • Kyselyaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (avoin jatkokäyttö)

Kirjan sisällys

  I Johdanto

 1. Johdanto: mikä politiikan ilmastonmuutos?
 2. Veljekset kuin ilvekset (kuvaus vaalikaudesta 2015-2019)
 3. Naiset eduskuntavaaleissa ja sukupuolen merkitys äänestämisessä
 4. Internet ja sosiaalinen media osana vaalikampanjaa
 5. II Hallitus vastaan oppositio

 6. Hallitus- ja oppositioaseman yhteys kansalaisten puoluevalintoihin
 7. Valitsijoiden korostamat asiakysymykset ja hallituksen toimien arviointi
 8. Edustuksellisuuden henkilökohtainen ulottuvuus – puoluejohtajat ja ehdokkaat
 9. Hallituksen muodostaminen: Katosiko strateginen hallitusohjelma?
 10. Suomalaisten arviot puolueiden vaalilupausten luotettavuudesta ja toteutumisesta
 11. III Puoluekentän moninapaistuminen

 12. Asiakysymykset ja äänestäjien liikkuvuus
 13. Puolueiden äänestäjät
 14. Polarisoituuko politiikka Suomessa? Puolueiden äänestäjäkuntien arvosiirtymät 2003–2019
 15. Perussuomalaisten äänestäjäkunnan muutos 2011–2019
 16. IV Osallistumisen riskit, uhat ja tukitoimet

 17. Joustavien äänestysmuotojen merkitys yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle
 18. Vakoilija vaaliteltalla: äänestäjien kokemukset vaalihäirinnästä
 19. Vaalihäirinnän torjuminen demokraattisesti kestävällä tavalla
 20. Viraali vihaisuus ja tahmea nauru: tunteet ja algoritmit digitaalisessa vaalikampanjoinnissa
 21. Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan
 22. Minkälaisia poliittisia osallistujia suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa?
 23. Electoral volatility: Finland in a comparative perspective
 24. Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa
 25. Sosiaalidemokraattisten puolueiden kannatuspohjan muutos Länsi-Euroopassa

Vaalitutkimuksen kirjoittajat

Mikä on politiikan ilmastonmuutos?

 • Puoluekenttä on talouden globaalin rakennemuutoksen jäljiltä jatkuvassa käymistilassa: sekä äänestäjät että puolueet liikkuvat
 • Politiikan uudet ja vanhat jakolinjat menevät äänestäjien arvoissa, asenteissa ja näkemyksissä limittäin ja lomittain: pizzaslice-malli perinteisen nelikentän sijaan
 • Kulttuurisotaisa yhteiskunnallinen ilmapiiri edistää poliittisten identiteettien moninaistumista

Eduskuntavaalitutkimus 2019: keskeiset tulokset

 • Mikä oli uutta vuoden 2019 vaaleissa?
 • Mikä selittyy normaalilla vaalidynamiikalla?
 • Mitkä seikat osoittavat poliittisen ilmaston muuttuneen?

Eduskuntavaalien 2019 tulos

 • Äänestysprosentti nousi (+ 2 prosenttiyksikköä, 72,1 %) – eniten 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä (+ 8 prosenttiyksikköä)
 • Pääministeripuolueen asema saavutettiin alle 18 prosentin kannatuksella – poikkeuksellista myös eurooppalaisessa vertailussa

Vuoden 2019 eduskuntavaalien tulos: puolueiden paikat, paikkamuutokset 2015-2019, ääniosuus ja ääniosuusmuutokset 2015-2019 (lkm, % ja %-yks-).)

Mikä oli uutta vaaleissa 2019?

 • Naisehdokkaita ennätysmäärä (42 %) – valittiin myös ennätysmäärä (47 %), naiset äänestivät enemmän naisia (62 %)
 • Ensimmäiset ”internetvaalit” Suomessa – verkkosisällöillä merkitystä erityisesti nuorimmille äänestäjille
 • Kirjeäänestys ulkosuomalaisille ensimmäistä kertaa (6 000 äänestäjää) (todistajakäytäntö)
 • Sosiokulttuuristen teemojen vahva nousu politiikan agendalle (ilmastonmuutos, maahanmuutto) – kuitenkin kansalaisten mielestä tärkeimmät teemat sote, vanhustenhoito ja työllisyys

Omaa sukupuolta olevaa ehdokasta äänestäneiden osuus sukupuolen mukaan vuosien 1970-2019 eduskuntavaaleissa (%).

Edelleen hallitus häviää, oppositio voittaa

 • Hallituspuolueet yhteen laskettuna menettävät lähes poikkeuksetta eduskuntavaaleissa kannatustaan
 • Pääministerin vastuu hei­jastuu aiempaa enemmän pääministerin puolueen kannatukseen eduskuntavaaleissa
 • Suurin osa puoluejohtajista oli kaikkien valitsijoiden keskuudessa suositumpi kuin heidän puolu­eensa
 • Henkilöitymisen trendi on silti tasaantunut 2010-luvulla

Kansalaisten arvio hallituksen onnistumisesta tehtävässään ja hallituspuolueiden yhteenlaskettu vaalimenestys 1974-2019.

…mutta puoluekenttä moninapaistuu

 • Eurooppalaisessa vertailussa Suomen puoluejärjestelmä on ollut ja on kaikkein vakaimpia – silti entisen kolmen suuren yhteenlaskettu ääniosuus jäi 48,5 prosenttiin vuonna 2019
 • Puolueiden kannatus vaihtelee alueittain suuresti. Tasaisimmin ääniä maan eri osista kerää Perussuomalaiset. Epätasaisimmin kannatus on jakautunut RKP:llä, Vihreillä ja Kokoomuksella.
 • Polarisaatio on maltillista – ideologisen keskustan suosio on vielä voimissaan (taloud./soskultt.) – SDP kaikilla ristiriitaulottuvuuksilla lähellä vaalien koko äänestäjäkuntaa

Puolueiden äänestäjien ja äänioikeutettujen jakautuminen vasemmisto-oikeisto-akselilla.

 • PS:n hajaannus muuttanut kannattajakunnan profiilia melko vähän – hieman aikaisempaa miesvoittoisempi, oikeistolaisempi, konservatiivisempi ja ympäristönsuojeluvastaisempi – kv-vertailussa verrattain maltillinen
 • PS:n kannattajat suhtautuvat yhä nuivemmin muihin puolueisiin, ja muiden puolueiden äänestäjät suhtautuvat yhä viileämmin Perussuomalaisiin puolueena
 • Euroopassa sosiaalidemokraattien kannatus pienentynyt eniten niissä väestöryhmissä, jotka perinteisesti ovat olleet vankimpia kannattajaryhmiä
 • Suomessa eläkeläisten osuus Sosialidemokraattisen puolueen kannattajista on suurempi kuin missään muussa Länsi-Euroopan maassa.

Perussuomalaisten äänestäjäkunnan sijainti vasemmisto-oikeisto-janalla (0-10) vuosien 2011-2019 eduskuntavaaleissa.

 • Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä tyytyväisyys demokratiaan ovat Suomessa keskimääräistä korkeampaa
 • Poliittisessa kiinnittymisessä jäämme silti jälkeen muista pohjoismaista – suomalaisten nopeammin lisääntyvä kiinnostus politiikkaa kohtaan on kuitenkin tasoittanut eroja 2010-luvulla.
 • Suomalaiset ovat keskimääräistä aktiivisempia poliittisia osallistujia, vaikka eivät aivan kärkeen sijoitukaan
 • Erityisen huomionarvoista on suomalaisten erittäin heikko sisäinen kansalaispätevyys ja osallistumisen eriarvoistumiskehitys

Sisäinen kansalaispätevyys (%).