Eduskuntavaalitutkimus 2019

Puolueiden äänestäjät

Aleksi Suuronen, Kimmo Grönlund ja Rasmus Sirén

Luvussa tarkastellaan:

 • Puoluevalintaa eri taustamuuttujien valossa
  • Sukupuoli
  • Ikä
  • Koulutus
  • Ammatti
  • Asuinpaikka
  • Omaehtoinen sijoittuminen vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella.
 • Politiikan ristiriitaulottuvuuksia ja puolueiden äänestäjien sijoittumista eri arvoulottuvuuksilla

Puoluevalinta taustamuuttujien valossa

 • Perussuomalaiset on edelleen erityisesti miesten puolue, 27 % miehistä äänesti puoluetta
 • Vihreiden kannatus taas painottuu yhä enemmän naisäänestäjiin, joista 19 % äänesti Vihreitä
 • Merkittäviä sukupuolten välisiä kannatuseroja ei ole havaittavissa muiden puolueiden keskuudessa.
Puoluevalinta sukupuolen mukaan vuosien 2003-2019 vaaleissa (%).
 • Nuoremmat ikäluokat äänestävät pääasiassa Kokoomusta, Perussuomalaisia tai Vihreitä.
 • Vanhemmat äänestäjät suosivat puolestaan SDP:tä, Kokoomusta tai Keskustaa
 • Kokoomus menetti vuoden 2019 vaaleissa etenkin 45-54 ja 55-64 –vuotiaita äänestäjiä
Puoluevalinta ikäryhmän mukaan vuosien 2003-2019 vaaleissa (%).
 • SDP:n kannatus on vuoden 2019 vaalien jälkeen suurinta matalammin koulutettujen keskuudessa
 • Perussuomalaiset sai suurimman osan (22 %) keskiasteen koulutuksen suorittaneiden äänestäjistä ja sai Kokoomuksen jälkeen toiseksi eniten ääniä (18 %) ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta äänestäjiltä.
 • Vihreät ja Kokoomus ovat suosituimpia korkeasti koulutettujen keskuudessa.
Puoluevalinta koulutuksen mukaan vuosien 2003–2019 vaaleissa (%).

Politiikan ristiriitaulottuvuudet

 • Olemme 27 eri väittämän pohjalta muodostaneet summamuuttujia, jotka teoreettisten odotusten ja aikaisemman tutkimustiedon mukaan kuuluvat yhteen. Olemme sen jälkeen varmistaneet näiden väittämien empiirisen yhteensopivuuden faktorianalyysin avulla.
 • Maahanmuuttoon suhtautuminen erottelee puolueiden äänestäjäkuntia eniten toisistaan.
 • Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset edustavat konservatiivisia arvoja eniten.
 • Kokoomuksen äänestäjät ovat oikeistolaisimpia ja vasemmistoliiton äänestäjät vasemmistolaisimpia
 • Keskustan, Kokoomuksen, Vihreiden ja RKP:n äänestäjät suhtautuvat poliitikkoihin myönteisemmin kuin muut, kun taas perussuomalaiset ovat kriittisiä poliittista eliittiä kohtaan.
 • Vihreät ja Vasemmistoliiton äänestäjät kannattavat ympäristöystävällisempää Suomea, vaikka se tapahtuisi talouskasvun kustannuksella.
Eduskuntapuolueiden äänestäjien sijainti ristiriitaulottuuvuksilla.

Johtopäätökset

 • Perussuomalaiset on entistä enemmän miesten suosima puolue ja Vihreät naisten suosima puolue.
 • Eläkeikäiset äänestävät kolmea perinteistä suurta puoluetta (SDP, Kokoomus ja Keskusta) tasaisesti. Nuoret aikuiset (25-34 vuotiaat) äänestävät pääosin Perussuomalaisia tai Vihreitä.
 • Vähiten koulutettujen keskuudessa SDP on selkeästi suosituin puolue. Yliopistokoulutetutuista noin 45 % äänestivät joko Kokoomusta tai Vihreitä.
 • GAL-TAN-ulottuvuudella Perussuomalaisten äänestäjät sijoittuvat eniten konservatiivisten TAN-arvojen suuntaan. Vasemmistoliiton ja Vihreiden äänestäjät sijoittuvat eniten GAL-suuntaan.