Eduskuntavaalitutkimus 2019

Polarisoituuko politiikka Suomessa? Puolueiden äänestäjäkuntien arvosiirtymät 2003–2019

Johdanto

 • Käynnissä on mahdollinen poliittinen murros, joka ilmenee vastakkainasettelujen kasvuna
  • Poliittinen polarisaatio on ollut nousussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa
  • Suomessakin hallitusneuvotteluista on tullut ideologiavetoisempi prosessi 2015 alkaen
 • Selitykseksi murrokselle on annettu identiteettipolitiikan yleistyminen ja tästä seuraavat vahvat ryhmäidentiteetit (yhteiskunnan jakautuminen ”me” vs. ”he”)
 • Kysymys kuuluu: Ovatko suomalaiset puolueäänestäjät (ja äänioikeutetut) etääntyneet toisistaan ideologisesti?
 • Polarisaatiota on nimittäin kahdenlaista: ideologista ja affektiivista (tunnepohjaista)
 • Polarisaatio itsessään ei ole negatiivinen asia, sillä demokratia tarvitsee toimiakseen polarisaatiota, mutta liika polarisaatio on yhteiskuntaa repivä voima
 • Keskitymme tarkastelemaan ideologista polarisaatiota kahdella ulottuvuudella (VAS–OIK ja GAL–TAN) hyödyntäen FNES aineistoja 2003-2019

Tulokset 1/2

 • Kuviossa on puolueiden äänestäjien jakautuminen vasemmisto–oikeisto-akselilla 2003–2019 (itsesijoittuminen)
 • Musta viiva jakaumassa osoittaa puolueiden äänestäjien keskiarvon, huomiota tulee kiinnittää myös jakaumien muotoihin
 • Vasemmistoliiton ja Vihreiden äänestäjät ovat siirtyneet vasemmalle
 • Perussuomalaisten äänestäjät puolestaan oikealle
 • Kaikkien äänioikeutettujen jakauman “hännät” ovat paksuuntuneet -> viittaa äänestäjäkunnan liikehdinnästä jakauman äärilaidoille, mutta tämä prosessi on vasta aluillaan
Puolueiden äänestäjien ja äänioikeutettujen jakautuminen vasemmisto–oikeisto-akselilla.

Tulokset 2/2

 • Kuviossa on äänestäjien keskiarvosijainnit kahdella ulottuvuudella puolueittain 2003–2019 (arvoasteikot 0–10)
 • Huom. Kaikki siirtymät eivät ole tilastollisesti merkitseviä
 • Merkittävät siirtymät ovat Vasemmistoliiton ja Vihreiden keskiarvoäänestäjillä kohti viherliberaaleja (GAL) ja vasemmistolaisia arvoja
 • KESK ja KOK on pientä arvoliberaalia siirtymää havaittavissa 2003–2019, kun taas PS:llä on ollut vastainen kehityssuunta
 • 2019 vaaleissa nähtiin siirtymää vasemmalle kautta laidan (paitsi PS ja KD)
 • Äänioikeutettujen keskiarvo on lievästi oikeistolainen ja lievästi arvoliberaali
Puolueiden äänestäjien ja äänioikeutettujen keskiarvosijaint kahdella ulottuvuudella.

Johtopäätökset

 • Viitteitä koko äänestäjäkunnan massapolarisaatiosta ei ole
 • Äänestäjäkunta ei siis ole jakautunut arvoulottuvuuksien (VAS–OIK, GAL–TAN) ääripäihin, tosin pientä kasvua jakaumien äärilaidoilla on havaittavissa
 • Yksittäisten puolueiden välillä on tapahtunut ideologista liikehdintää: Vasemmistoliitto ja Vihreät vs. Perussuomalaiset vetävät arvoulottuvuuksilla eri suuntiin, mikä selittää näiden puolueiden välistä vastakkainasettelua
 • Perinteisten puolueiden (Kokoomus, Keskusta ja SDP) äänestäjien arvoissa ei ole tapahtunut suuria liikahduksia
 • Huom. tuloksista ei voida päätellä ovatko puolueiden äänestäjien kannat vahvistuneet ajan myötä vai ovatko arvosiirtymät seurausta äänestäjien valikoitumisesta puolueiden äänestäjiksi