Eduskuntavaalitutkimus 2019

Suomalaisten arviot puolueiden vaalilupausten luotettavuudesta ja toteutumisesta

Juha Ylisalo

Vaalilupausten merkitys demokratiassa

 • Puolueen vaalilupaukset kertovat, mitä puolueen aatteelliset painotukset konkreettisesti merkitsevät.
 • Siten vaalilupaukset auttavat äänestäjää valitsemaan puolueen.
 • Vertaamalla puolueen toimintaa vaalilupauksiin äänestäjä voi tehdä päätelmiä puolueen kyvystä ja halusta pitää kiinni sitoumuksistaan. Tämä vahvistaa päätöksentekijöiden tilivelvollisuutta.
 • Vaalilupauksia koskevien näkemysten kaksi tasoa:
  • Vaalilupaukset yleensä: Onko niihin syytä luottaa? Millaisia puolueet ovat lupausten antajina ja pitäjinä?
  • Yksittäinen vaalilupaus: Onko luvattu asia toteutunut vai ei? Tulisiko puoluetta rangaista lupauksensa rikkomisesta?

Yleinen luottamus vaalilupauksiin

 • Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksessa vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä mieltä he ovat seuraavasta väittämästä: ”Koskaan ei voi luottaa minkään puolueen vaalilupauksiin”.
 • 63 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä. Tämä kertoo laajasta epäluottamuksesta puolueiden vaalilupauksia kohtaan.
 • Epäluottamus näyttää läpäisevän kaikki väestöryhmät.
 • Samansuuntaisia tuloksia on saatu useista demokratioista, joten Suomi ei ole poikkeustapaus.

Yksittäisten vaalilupausten toteutuminen

 • Vastaajille esitettiin kahdeksan vaalilupausta Sipilän hallituksen puolueiden vaaliohjelmista vuodelta 2015. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, oliko kukin lupauksista pidetty vai jätetty pitämättä
 • Vaalilupaukset olivat sellaisia, että luvattujen asioiden toteutuminen on mahdollista tarkistaa valtiopäiväasiakirjoista ja muista aineistoista, jotka kertovat tehdyistä poliittisista päätöksistä.
 • Vaalilupaukset koskivat eri asiakysymyksiä ja olivat saaneet vaihtelevissa määrin tiedotusvälinejulkisuutta.
Vaalilupaus Mitä todistusaineisto kertoo toteutumisesta
Kokonaisveroasteen nousun estäminen vaalikaudella Toteutui
EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen mahdollistaminen Toteutui
Verotuksen yrittäjävähennyksen käyttöön ottaminen Toteutui
ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnan poistaminen Ei toteutunut
Julkisen terveydenhuollon valinnanvapausmalli Ei toteutunut
Ulkomaille terroristiseen toimintaan lähtemisen kieltäminen lailla Toteutui
Jalkaväkimiinojen ottaminen uudelleen käyttöön Ei toteutunut
Työntekijöiden koeajan pidentäminen enintään 6 kuukauteen Toteutui

Arviot vaalilupausten toteutumisesta

 • Arviot yksittäisten vaalilupausten toteutumisesta olivat vaihtelevissa määrin yhdenmukaisia poliittisista päätöksistä kertovien aineistojen kanssa.
 • Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että valinnanvapausmallia koskeva vaalilupaus ei toteutunut. Tämän lupauksen kohdalla arviot olivat selvimmin yhdenmukaisia todistusaineiston kanssa. Valinnanvapausmalli oli julkisuuden keskiössä eduskuntavaalien alla.
 • Selvä vähemmistö piti terrorismirikoksia koskevaa vaalilupausta lunastettuna, vaikka luvattu lainsäädäntömuutos tehtiin vaalikaudella.
 • Muiden lupausten kohdalla arviot hajautuivat voimakkaammin todistusaineiston kanssa yhdenmukaisten ja todistusaineistoon nähden vastakkaisten arvioiden välillä.
 • Monien vaalilupausten kohdalla suuri osa pidättäytyi esittämästä kantaansa lupauksen toteutumisesta.